STYPENDIA


Zapraszam wnioskodawców stypendium szkolnego o odbiór decyzji stypendialnych w gabinecie 15a.
Przyznane stypendium realizowane będzie w szkole na zasadzie refundacji do 14 czerwca2019r., po przedstawieniu dowodów zakupu (faktur VAT, rachunków imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie do wysokości kwoty przyznanej pomocy.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego przez ucznia podlegającemu obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki jest rzetelne spełnianie tego obowiązku.

Anna Guzenda – pedagog szkolny
Tel. 55 625 8986