Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że od 2 września zbierane będą wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg. Termin składania wniosków upływa 15 września br.

Kryteria przyznania stypendium szkolnego

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego). W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.
Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga (15a), sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia
Informacje dodatkowe:

  • Szkoła/placówka nie wypłaca Wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki.  Przyznane stypendium szkolne realizowane jest  w kasie szkoły/placówki (do której  uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji  –  po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur  VAT, rachunków  imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę.
  • W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką –  refundacja  następuje po okazaniu przez Wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości  przyznanego stypendium.
  • W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką –  refundacja  następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków – do wysokości  przyznanego stypendium.
  • Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach  i tym samym dzielić  kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty  przyznanego stypendium.


Rządowy program pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

 Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 Wniosek należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego oraz na stronie https://eped.pl

 Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 Dokumenty do rozliczenia  zakupów:

 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,   paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup  podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.  Informacje wraz z załącznikami znajdują się również na stronie https://eped.pl/Elektroniczna-Platforma-Edukacyjna/Aktualno%C5%9Bci?ItemId=1058&HTab=41&HModule=4293