Informacja dla maturzystów


Drodzy absolwenci,

uprzejmie informuję, że na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 20 maja 2020 r. zostały opublikowane zaktualizowane dokumenty dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanych w bieżącym roku. Zmiany w stosunku do wcześniejszych dokumentów zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Na stronach internetowych wśród opublikowanych dokumentów (aktualizacja z dnia 20 maja 2020 r.) znajdziecie:

· Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

· Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020, wraz z załącznikami

 „Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu” dotyczy tylko zawężonej grupy absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w bieżącym roku. Informację tę absolwent powinien złożyć do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 25 maja 2020 r. wraz z dokumentami poświadczającymi konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000089101.pdf znajdziecie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły