Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego


LISTA  TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO
Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU 2018

I. LITERATURA

 1. Młodość jako czynnik determinujący stosunek człowieka do świata. Określ i oceń zjawisko na wybranych przykładach literackich.
 2. Pozytywiści wobec przeszłości narodowej. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
 3. Różne obrazy wsi w literaturze. Porównaj i oceń wizerunki wsi w oparciu o wybrane utwory literackie.
 4. Rodzina wobec doświadczeń i wyzwań losu. Omów problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 5. Tragizm człowieka uwikłanego w swój czas historyczny. Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów utworów literackich z różnych epok.
 6. Komizm jako narzędzie walki z ludzkimi wadami. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 7. Literatura faktu jako zjawisko charakterystyczne dla prozy XX w. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
 8. Przedstaw ocenę polskiego społeczeństwa zawartą w wybranych utworach literackich dwóch dowolnych epok.
 9. Modni pisarze, modne książki naszych czasów. Omów na przykładzie trzech twórców spoza kanonu szkolnego i dokonaj analizy ich popularności.
 10. Niezawinione cierpienie i różne próby jego uzasadnienia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 11. Wolna i zniewolona, w marzeniach i rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.
 12. Ludzie godni i nikczemni w literaturze. Scharakteryzuj postawy, odwołując się do wybranych utworów.
 13. Funkcje motywu domu w literaturze. Przedstaw i porównaj zagadnienie w oparciu o trzy przykłady z różnych epok.
 14. „Być” i „mieć” to nazwy postaw. Porównaj je na wybranych przykładach literackich, określając konsekwencje ich przyjęcia dla człowieka.
 15. Motyw rozstania i jego funkcje w tekście literackim. Omów problem na podstawie wybranych przykładów z literatury różnych epok.
 16. Wpływ doświadczeń z dzieciństwa na dorosłe życie bohaterów. Omów temat analizując wybrane utwory literackie.
 17. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego w wybranych utworach literackich. Omów sposoby tworzenia takiego obrazu.
 18. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach.
 19. Sens metamorfozy bohatera w literaturze. Omów przemiany postaci literackich na wybranych przykładach.
 20. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Przedstaw i scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok.
 21. Rodzina w dramacie XIX i XX w. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 22. Powieść psychologiczna. Literackie sposoby obrazowania ludzkiej psychiki. Omów na wybranych przykładach.
 23. Człowiek XX w. wobec systemów totalitarnych. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 24. Sposoby opowiadania o doświadczeniach II wojny światowej. Omów problem na wybranych przykładach z prozy współczesnej.
 25. Nastroje w poezji Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach poetyckich.
 26. Katastrofizm w literaturze polskiej XIX i XX w. Przedstaw zjawisko w oparciu o wybrane utwory literackie.
 27. Jakie wartości moralne zdecydowały o tym, że niektóre utwory określono mianem „arcydzieło literackie”? Przedstaw swój sąd, odwołując się do pozycji literackich różnych epok.
 28. Obraz arystokracji w świetle literatury XIX w. Omów problem w oparciu o poznane utwory.
 29. Narodowy i patriotyczny charakter literatury romantycznej i pozytywistycznej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 30. Motyw wędrówki i jego funkcje w tekście literackim. Omów problem na wybranych przykładach.
 31. Motyw apokalipsy i jego funkcje w tekście literackim. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury XX wieku.
 32. Etos pracy w literaturze pozytywizmu i dziełach literackich późniejszych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 33. Obrazy miast w literaturze XIX i XX wieku. Przedstaw ich wizerunki na wybranych przykładach.
 34. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
 35. Mitologia jako źródło tematów, wzorców zachowania i wartości w literaturze późniejszych epok. Omów rolę mitów na przykładzie wybranych utworów.
 36. Motyw pielgrzymstwa polskiego. Rozwiń temat w oparciu o znane utwory literackie np. Mickiewicza, J. Słowackiego, C. Norwida, G. Herlinga-Grudzińskiego.
 37. Kryminał – literatura współczesna opowiadająca historię. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów literackich.
 38. Blaski i cienie kariery. Przedstaw koleje losu i skutki przywołanych sytuacji w życiu wybranych bohaterów literackich.
 39. Uniwersalny charakter utworów W. Szekspira. Omów problem na wybranych przykładach.
 40. Dylematy moralne bohaterów literackich. Oceń postępowanie wybranych postaci utworów literackich różnych epok.
 41. Motto, cytat, ostatnia scena, tytuł jako klucz do interpretacji dzieła. Omów na wybranych przykładach literackich
 42. Martyrologia narodu w świetle III cz. „Dziadów” A. Mickiewicza i literatury dotyczącej II wojny światowej. Przedstaw różnorodne sposoby opisu tematu na podstawie analizy dzieł literackich.
 43. Od Safony do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Analizując wybrane utwory, przedstaw sposoby ukazywania tematyki miłosnej przez kobiety-poetki.
 44. Konflikt pokoleń zapisany w literaturze XIX wieku. Określ jego charakter na wybranych przykładach.
 45. Rodzina tradycyjna i nowoczesna. Zaprezentuj i oceń te dwa modele rodzin, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
 46. Od idealizacji do karykatury. Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij przyczyny tak różnego wykorzystania motywu domu
 47. Odwołując się do kilku wybranych przykładów literackich, zaprezentuj sposoby funkcjonowania toposu matki.
 48. Literackie portrety ojców. Porównaj sposoby ich ukazania, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
 49. Literackie obrazy małżeństw. Omów problem, analizując trzy utwory z literatury polskiej i dwa utwory z literatury obcej.
 50. Rodzice i dzieci wśród bohaterów literackich. Przedstaw ich wzajemne relacje, odwołując się do utworów z różnych epok.
 51. Zderzenie świata młodych ze światem starych. Rozwiń temat, odwołując do wybranych utworów.
 52. Zaprezentuj literackie portrety dzieci i wyjaśnij ich funkcje w wybranych utworach.
 53. Stół, uczta, biesiada jako motyw literacki na przestrzeni epok. Omów na wybranych przykładach
 54. Tradycje i obrzędy w literaturze polskiej i ich wpływ na kulturę narodową. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich
 55. Niepogodzeni ze światem. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyalienowanych.
 56. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich.
 57. Prometeusz i jemu podobni. Omów na wybranych przykładach echa prometejskiego buntu w literaturze.
 58. Przedstaw i oceń różnorodne wizerunki uwodzicielek. Prezentując motyw, odwołaj się do kilku przykładów z literatury różnych epok.
 59. Od herosa do pantoflarza. Przedstaw portret mężczyzny w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.
 60. Na podstawie wybranych lektur przedstaw swoje rozważania o bohaterach dokonujących wyboru między szczęściem osobistym a obowiązkiem.
 61. Dramat romantyczny i modernistyczny jako synteza poglądów o Polsce i Polakach. Omów w oparciu o utwory tych epok.
 62. Zjawy, duchy, pozaziemskie istoty – ich różnorodne funkcje w dziele literackim. Omów na wybranych przykładach z literatury romantycznej i innych.
 63. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj ten motyw na przykładach utworów z różnych epok.
 64. Przepowiednie, proroctwa, wróżby, sny. Omów funkcjonowanie motywu, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok
 65. Motyw snu i jego funkcje  w utworze literackim. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literatury XIX  i XX wieku.
 66. Sposoby funkcjonowania motywu exegi monumentum. Omawiając problem, odwołaj się do wybranych przykładów literackich od starożytności po romantyzm.
 67. Różne sposoby ujęcia motywu non omnis moriar. Zaprezentuj je, odwołując się do kilku wybranych utworów literackich.
 68. Różne nawiązania do motywu ars poetica. Przedstaw je, porównując wybrane utwory poetyckie różnych poetów.
 69. Rola poety i poezji w literaturze romantycznej i współczesnej. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
 70. Ślady wątków biograficznych w twórczości pisarzy. Omów zagadnienie, dokonując analizy utworów wybranego przez Ciebie autora współczesnego.
 71. Pisarze i poeci o jednostce wybitnej. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów.
 72. Zaprezentuj koncepcje poety-nauczyciela, poety-wieszcza, poety-artysty, odwołując się do literatury polskiej kilku epok literackich.
 73. Miasto – moloch czy naturalne środowisko człowieka? Rozważ problem, analizując wykreowane w różnych dziełach literackich obrazy miast i miejsca w nich człowieka.
 74. „Gniazda ojczyste-małe ojczyzny”: Czarnolas, Soplicowo, Korczyn, Nawłoć. Przedstaw problem, analizując utwory literackie.
 75. Różnorodne sposoby ukazania mieszczaństwa na przełomie XIX i XX wieku. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i europejskiej.
 76. Bogurodzica, Madonna, Mater Dolorosa – adresatka i bohaterka utworów literackich.
 77. Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw je i określ ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia, odwołując się do współczesnej literatury.
 78. Wielkie literackie dyskusje z Bogiem. Zaprezentuj problem, odwołując się do utworów J. Kochanowskiego, J. Kasprowicza i A. Mickiewicza.
 79. Przedstaw sposoby wyrażania wewnętrznego konfliktu pomiędzy cielesnością a duchowością człowieka w wybranych utworach .
 80. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do przykładów.
 81. Pan i sługa w literaturze. Przedstaw różne sposoby realizacji tego motywu, analizując wybrane utwory.
 82. Motyw lekarza w literaturze polskiej i powszechnej. Omów temat odwołując się do wybranych utworów różnych epok.
 83. Psychologiczne portrety kobiet. Zaprezentuj kilka różnorodnych kreacji i dokonaj ich oceny.
 84. Ewolucja pozycji kobiety na przełomie XIX i XX wieku. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i wiedzy historyczno-obyczajowej.
 85. Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Omów temat na wybranych przykładach
 86. Różne konsekwencje zdrady jako metody działania człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych dramatów z literatury polskiej i obcej.
 87. Różne sposoby wykorzystania motywu tańca w tekście literackim. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 88. Oceń świadomość chłopską w utworach Stefana Żeromskiego, dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i powieści „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta.
 89. Funkcjonowanie toposu matki cierpiącej. Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich z romantyzmu, pozytywizmu i dwudziestolecia międzywojennego.
 90. Zaprezentuj motyw przyjaźni, odwołując się do różnorodnych przykładów postaci literackich.
 91. Prawda historyczna a literackie interpretacje historii .Scharakteryzuj problem w oparciu o wybrane dzieła literackie.
 92. Motywy tyrtejskie w literaturze polskiej. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł.
 93. Scharakteryzuj, na podstawie literatury polskiej i obcej, różne aspekty osobowości totalitarnej.
 94. Zaprezentuj motyw polskiego emigranta, zesłańca, odwołując się do kilku przykładów z literatury XIX i XX wieku
 95. Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich.
 96. Diabeł jako bohater literacki. Dokonaj jego prezentacji i określ funkcje w kontekście kilku wybranych utworów różnych epok.
 97. Literackie portrety kochanków. Przedstawiając motyw, odwołaj się do literatury polskiej i obcej różnych epok.
 98. Porównaj i oceń sposoby przedstawiania w utworach literackich różnych lekcji szkolnych. Określ ich funkcje w kontekście całego utworu.
 99. Sposoby pojmowania miłości przez kobietę i mężczyznę. Przedstaw problem w oparciu o wybrane utwory literackie.
 100. Władcy i władza. Omów sposoby dochodzenia do władzy i sposoby jej sprawowania. Odwołaj się różnych przykładów z utworów literackich.
 101. Określ wpływ samotności na ludzkie życie. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literatury romantycznej
 102. Bohaterowie literaccy, którzy mogą być wzorem dla współczesnego człowieka. Przedstaw na wybranych przykładach.
 103. Sposoby kreowania portretów zdrajców ojczyzny w literaturze. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów dziewiętnastego wieku.
 104. Zaprezentuj postawy młodych bohaterów wobec ideałów, odwołując się do literatury różnych epok.
 105. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej, zaprezentuj portrety psychologiczne zbrodniarzy.
 106. Stary człowiek w literaturze. Omów na wybranych przykładach, jak w poszczególnych epokach postrzegano starość.
 107. Różne portrety ludzi obłąkanych i szaleńców. Omawiając problem, scharakteryzuj i porównaj bohaterów literackich, których można określić tym mianem.
 108. Mroczna strona natury ludzkiej jako temat utworów literackich. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów.
 109. „Podróż w głąb siebie.” Na wybranych przykładach literackich różnych epok zaprezentuj, na czym polega dojrzewanie bohatera do samoświadomości.
 110. Niewłaściwe wybory, fałszywe kroki, błędy. Oceń, jakie były ich konsekwencje w biografii wybranych bohaterów literackich.
 111. Bohaterowie- samobójcy. Przedstaw wybrane postaci, określ motywy ich postępowania.
 112. Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na kilku wybranych przykładach.
 113. Młodzi wobec wyzwań swoich czasów. Przedstaw i oceń postawy młodego pokolenia, odwołując się do literatury wybranych epok.
 114. Odwaga i tchórzostwo. Odwołując się do literatury, scharakteryzuj skrajne postawy bohaterów. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.
 115. Dylematy moralne bohaterów literackich. Omów na przykładzie trzech wybranych utworów XIX wieku.
 116. Strach a decyzje podejmowane przez bohaterów. Omawiając problem, scharakteryzuj i zinterpretuj cztery wybrane przykłady z literatury różnych epok.
 117. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością – zmieniają świat, czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów literackich.
 118. Różne funkcjonowanie toposu ogrodu, sadu i gaju w wybranych utworach. Przestaw motyw na wybranych przykładach.
 119. Odwołując się do kilku wybranych utworów literackich, scharakteryzuj różne sposoby kreowania opisów przyrody.
 120. Kariery polityczne i awanse społeczne w ujęciu pozytywnym i negatywnym. Przedstaw przykłady literackie i dokonaj ich oceny.
 121. Dramat pokolenia Kolumbów wyrażony w literaturze. Określ jego istotę i wymiar, analizując wybrane utwory.
 122. Holocaust w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie na podstawie trzech lektur należących do różnych gatunków literackich
 123. Poezja współczesna jako wyraz niepokojów moralnych człowieka drugiej połowy XX wieku. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach.
 124. Różne wizje przyszłości zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Zaprezentuj je i oceń, analizując wybrane powieści.
 125. Określ cechy sarmackiego światopoglądu, odwołując się do literatury pamiętnikarskiej epoki baroku.
 126. Scharakteryzuj społeczeństwo polskie w krzywym zwierciadle literatury XVIII wieku. Odwołaj się do wybranych utworów.
 127. Literackie portrety młodzieży. Omów temat, odwołując się do kilku wybranych utworów literackich różnych epok.
 128. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury zaprezentuj i oceń różnorodne atrybuty młodości i starości.
 129. Topos bohaterskiego umierania w literaturze średniowiecznej i XIX-wiecznej. Omów na wybranych przykładach utworów z tych epok.
 130. Śmierć jako motyw literacki. Omawiając problem, odwołując się do tekstów pisarzy trzech wybranych epok.
 131. Miłość jako siła odmieniająca życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów Paula Coelho.
 132. Określ wpływ samotności na ludzkie życie. W rozważaniach odwołaj się do doświadczeń wybranych bohaterów literatury romantycznej.
 133. Listy kochanków. Zbadaj język miłosnych wyznań na przykładach tekstów z wybranych epok literackich.

 

II. KORESPONDENCJA SZTUK

 1. Kot w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 2. Motyw powstania styczniowego w literaturze, filmie, i innych sztukach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Motywy mitologiczne w literaturze, malarstwie i rzeźbie. Przedstaw i omów je w oparciu o wybrane mity.
 4. Dzieło literackie inspiracją dla twórców filmu. Przedstaw zagadnienie, analizując dorobek artystyczny wybranego reżysera.
 5. Impresjonistyczne obrazy przyrody w literaturze i malarstwie XIX w. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 6. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i sztuki. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 7. Adaptacje filmowe prozy polskiej. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 8. Różnorodne obrazy Warszawy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
 9. „Dziady” Adama Mickiewicza jako dzieło literackie, teatralne i filmowe. Omów zagadnienie w oparciu o wybraną inscenizację oraz adaptację filmową tego dzieła.
 10. Obrazy żywiołów i katastrof w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
 11. Pies w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 12. Różne ujęcia motywu Arkadii w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 13. Mitologizacja Tatr w literaturze, malarstwie i muzyce Młodej Polski. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 14. Koń w literaturze i sztuce. Omów na podstawie wybranych dzieł.
 15. Prometeusz, Ikar, Syzyf – jako symbole określonych postaw ludzkich. Przedstaw ich realizację w literaturze i sztuce różnych epok.
 16. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i malarstwie. Przedstaw problem w oparciu o wybrane dzieła.
 17. Różnorodne kreacje szatana w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach dzieł.
 18. Impresjonizm w literaturze i malarstwie Młodej Polski. Przedstaw zjawisko w oparciu o wybrane dzieła.
 19. Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 20. Motyw wampira w literaturze, kulturze i sztuce. Omów problem na wybranych przykładach.
 21. Motyw zwierząt w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.
 22. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 23. Fascynacja światem fantastycznym w sztuce. Omów zjawisko na wybranych przykładach z literatury, filmu i malarstwa.
 24. Postać Żyda w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 25. Motyw wiosny i jego funkcje. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach z literatury i sztuki XX wieku.
 26. Biblia jako źródło inspiracji artystów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i plastycznych.
 27. Różne koncepcje piękna ludzkiego ciała ukazane w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 28. Autoportrety literackie i malarskie twórców. Omów na wybranych przykładach.
 29. Literatura i film jako świadectwo upamiętnienia tego samego wydarzenia historycznego. Porównaj na przykładzie trzech wydarzeń historycznych z różnych wieków.
 30. Obrazy bohaterów w sutannie i w habicie w literaturze i filmie. Przedstaw temat na wybranych przykładach
 31. Brzydota, jako element sztuki. Przedstaw problem na przykładzie poezji i malarstwa wybranej epoki
 32. Motyw pijaństwa satyrycznie i dydaktycznie. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich i malarskich lub filmowych.
 33. Przedstaw wizerunki Matki Boskiej ukazane w literaturze i sztuce wybranych epok.
 34. Obraz świata Orientu zawarty w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Przedstaw jego cechy i określ funkcje, odwołując się do wybranych dzieł epoki.
 35. Sagi i klany w literaturze i serialu. Porównaj motyw w wybranej sadze literackiej i współczesnym serialu.
 36. Nieudacznik, czy macho? Przedstaw portret mężczyzny wyłaniający się z popularnych powieści i filmów XXI wieku
 37. Funkcje motywów tatrzańskich w literaturze i malarstwie okresu Młodej Polski. Określ je, analizując wybrane dzieła sztuki.
 38. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, przedstaw różne sposoby przedstawiania lęku.
 39. Zaprezentuj motyw mogiły i grobu oraz określ ich funkcje. Odwołaj się do kilku przykładów z literatury i malarstwa.
 40. Ubiór jako element charakterystyki postaci. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku wybranych przykładów z literatury i malarstwa lub/i fotografii.
 41. Analizując wybrane teksty kultury przedstaw funkcje motywu magii w literaturze i sztuce.
 42. Artysta i jego różne role. Omów problem odwołując się do literatury i innych dziedzin sztuki.
 43. Scharakteryzuj model bohatera – policjanta, detektywa występującego w literaturze i filmie lub serialu.
 44. Przedstaw funkcje wschodów i zachodów słońca w wybranych tekstach sentymentalnych i romantycznych.
 45. Motyw piekła i jego funkcje w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok.
 46. Miłość w poezji i malarstwie. Wskaż podobieństwa i różnice w realizacji motywu na podstawie wybranych dzieł.
 47. Świat komiksu. Na podstawie analizy wybranych utworów określ specyfikę i miejsce w świecie współczesnym tego rodzaju twórczości.
 48. Pory roku jako temat literacki i malarski. Omów zagadnienie na przykładzie różnych dzieł.
 49. Kobieta demon w utworze literackim i dziele plastycznym. Omów temat na wybranych przykładach.
 50. Kobieta anioł w utworze literackim i dziele plastycznym. Omów temat na wybranych przykładach.
 51. Literatura i film grozy. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane przykłady.
 52. Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki… – znaki przemijania w literaturze i malarstwie XVIII i XIX wieku. Omów funkcjonowanie motywu.
 53. Idealne i kompromitujące adaptacje filmowe dzieł literackich. Omów temat na wybranych przykładach adaptacji filmowych znanych dzieł literatury polskiej lub powszechnej.
 54. Lektura, a jej adaptacja filmowa. Omów zagadnienie posiłkując się przykładem trzech par dzieł.
 55. Różne sposoby prezentowania postaci syna marnotrawnego i jego interpretacje. Omawiając problem, odwołaj się do różnych dzieł literatury i sztuki.
 56. Różne sposoby prezentowania postaci anioła i jego interpretacje. Omawiając problem, odwołaj się do różnych dzieł literatury i sztuki.
 57. Różne sposoby prezentowania postaci Jezusa Chrystusa i jego interpretacje. Omawiając problem, odwołaj się do różnych dzieł literatury i sztuki.
 58. Starość jako temat nie tylko literacki. Zinterpretuj i omów sposoby realizacji tego tematu w wybranych dziełach.
 59. Stereotyp kobiecości we współczesnej literaturze, reklamie i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
 60. Moda jako składnik tradycji. Omów znaczenie i symbolikę ubioru na podstawie wybranych dzieł literatury i malarstwa..
 61. Wizja końca świata i jego zagłady w literaturze i malarstwie lub filmie. Omów problem, analizując wybrane przykłady.
 62. Symbol jako środek wyrazu w literaturze, malarstwie i architekturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.
 63. Topielec, topielica jako bohaterowie literatury i malarstwa. Zaprezentuj sposób kreowania tych postaci i określ funkcje jakie pełnią w danym dziele.
 64. Zaprezentuj różne ujęcia motywu matki cierpiącej w literaturze i sztuce.
 65. Obraz PRL-u w wybranych dziełach literackich i filmowych. Rozważ problem na wybranych przykładach.
 66. Różne kreacje postaci wampira. Omawiając problem, odwołaj się do różnych przykładów z literatury, malarstwa i filmu.
 67. Przedstaw najnowsze adaptacje filmowe współczesnej prozy polskiej, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 68. Symbolika kwiatów. Omawiając problem, odwołaj się do kilku utworów literackich i
 69. Symbolika zwierząt. Omawiając problem, odwołaj się do kilku utworów literackich i malarskich.
 70. Stereotyp Rosjanina w oczach Polaka. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku przykładów z literatury polskiej i polskiego malarstwa.
 71. Stereotyp Niemca w oczach Polaka. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku przykładów z literatury polskiej i polskiego malarstwa.
 72. Stereotyp Żyda w oczach Polaka. Zaprezentuj problem, odwołując się do kilku przykładów z literatury polskiej i polskiego malarstwa.
 73. Motyw tańca i jego funkcje w literaturze i innych sztukach. Zaprezentuj problem na kilku wybranych przykładach.
 74. Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Przedstaw różne ujęcia problemu w literaturze i filmie.
 75. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 76. Zainteresowanie twórców przedmiotami codziennego użytku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 77. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Omów temat na wybranych przykładach.
 78. Śmierć jako temat literatury oraz sztuki dawnej i współczesnej. Porównaj różne sposoby przestawiania tego motywu.
 79. Funkcje brzydoty w literaturze i innych dziełach sztuki. Prezentując problem, dokonaj analizy kilku wybranych przykładów.
 80. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i sztuki, dokonaj porównania sposobów kreacji portretu dziecka.
 81. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 82. Pokolenie Kolumbów w literaturze i filmie. Zaprezentuj podobieństwa i różnice w sposobie przedstawiania tego pokolenia, uwzględniając następujące uwarunkowania: biografia twórcy, historia oraz forma przekazu.
 83. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Przedstaw zagadnienie, analizując kilka wybranych przykładów.
 84. Motyw ogrodu. Na podstawie analizy wybranych dzieł przedstaw różne sposoby jego obrazowania w literaturze i w malarstwie.
 85. Funkcje opisywanych w utworze literackim elementów architektonicznych. Zaprezentuj je, odwołując się do kilku wybranych przykładów.
 86. Zwierzę jako temat dzieł malarskich oraz bohater utworów literackich. Przedstaw i omów temat na kilku wybranych przykładach.
 87. Omów funkcje motywu wędrowca i wędrówki, odwołując się do kilku przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 88. Barokowe ideały piękna w literaturze, malarstwie i architekturze. Przedstawiając problem, zaprezentuj celowy wybrany materiał z różnych dziedzin sztuki.
 89. Doktryna socrealizmu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 90. Dokonaj porównania i oceny teatralnych lub/i filmowych realizacji wybranych dramatów Szekspira.
 91. Odwołując się do literatury, filozofii, religii i nauki, scharakteryzuj różne wyobrażenia powstania świata.
 92. Odnosząc się do kilku przykładów z literatury, malarstwa i rzeźby, przedstaw i oceń zmieniające się kanony fizycznego piękna kobiet i/ lub mężczyzn.
 93. Arkadie, raje i „wyspy szczęśliwe” – krainy szczęścia w utworach literackich i malarskich różnych epok i ich rola w koncepcji filozoficznej dzieła. Zaprezentuj te motywy na kilku wybranych przykładach.
 94. Porównaj różne sposoby ujęcia motywu domu. Prezentując problem, odwołaj się do wybranych z literatury, filmu i serialu telewizyjnego.
 95. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury i malarstwa, zaprezentuj różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego

 

III. NAUKA O JĘZYKU

 1. Specyfika języka bohaterów literatury science – fiction. Omów na wybranych przykładach.
 2. Wypowiedź potoczna. Omów zakres użycia we współczesnej polszczyźnie na konkretnych przykładach.
 3. Lokalna prasa, telewizja i radio. Scharakteryzuj je pod względem poprawności językowej.
 4. Teksty popularnych piosenek a kultura języka. Przedstaw swoją opinię, dokonując analizy wybranych przykładów.
 5. Język środowisk młodzieżowych – jednolity czy różnorodny? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 6. Frazes i pustosłowie w wystąpieniach publicznych. Omów problem, dokonując oceny języka osób publicznych.
 7. Jakie tendencje przejawiają się obecnie w dziedzinie nazewnictwa sklepów, kawiarni, instytucji. Zanalizuj i opisz formę językową wybranych przykładów.
 8. Rola neologizmów w utworach literackich. Omów problem na wybranych przykładach tekstów.
 9. Żart słowny w komedii, fraszce i innych gatunkach literackich. Rozwiń zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
 10. Dokonaj analizy języka piosenek wybranego zespołu. Wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 11. Język pism urzędowych i instrukcji obsługi. Omów zagadnienie na przykładach wybranych tekstów.
 12. Sposoby mówienia o miłości. Przedstaw je, odwołując się do utworów różnych epok.
 13. Scharakteryzuj styl publicystyczno–dziennikarski, opierając się na tekstach różnych czasopism.
 14. Omów rodzaje błędów językowych, występujących we współczesnej polszczyźnie. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 15. Funkcje dialektyzacji i archaizacji w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach dzieł.
 16. Poetyka tytułów prasowych. Na podstawie prasy lokalnej oceń ich budowę, aluzje i funkcje, które pełnią.
 17. Klasycystyczna i romantyczna koncepcja języka literatury. Omów zagadnienie na przykładach wybranych tekstów.
 18. Stylistyka sentencji w napisach graffiti. Opracuj zagadnienie na podstawie zebranego materiału.
 19. Pochodzenie nazw miejscowych Twojego regionu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 20. Funkcje znaków interpunkcyjnych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 21. Scharakteryzuj język reklamy telewizyjnej, odwołując się do wybranych przykładów.
 22. Język współczesnego filmu i telewizji. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 23. Analizując teksty przemówień politycznych z okresu stalinowskiego, przedstaw cechy języka ówczesnej propagandy politycznej.
 24. Szlafrok a może podomka? Czy należy zastępować zapożyczenia neologizmami rodzinnymi? Omów problemy zapożyczeń językowych na podstawie wybranych przykładów.
 25. Dokonaj analizy słownictwa współczesnych polityków i dziennikarzy. Oceń zgodność ich języka z normami i zasadami języka polskiego.
 26. Tak mówią znani Polacy. Dokonaj charakterystyka języka trzech przedstawicieli świata polityki, kultury lub sportu, analizując zgromadzony materiał.
 27. Oceń przydatność w języku codziennym antonimów, homonimów, synonimów oraz wyrazów wieloznacznych.
 28. Język perswazji przedwyborczej. Dokonaj językowej analizy teksów przygotowanych na kampanię wyborczą różnych partii politycznych.
 29. Język komentatorów, felietonu sportowego i język kibiców. Omów problem, analizując wybrane przykłady
 30. Etymologia nazw miejscowości województwa warmińsko – mazurskiego. Omów pochodzenie około dziesięciu nazw, które mogą zaskoczyć Polaka.
 31. Język artykułów prasy młodzieżowej. Omów jego cechy i oceń wpływ na kulturę języka młodego czytelnika. Posiłkuj się przykładami artykułów z prasy adresowanej do różnych adresatów.
 32. Stylizacja językowa w literaturze polskiej. Omów rodzaje i funkcje stylizacji w trzech wybranych lekturach .
 33. Komizm słowny. Przedstaw sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok.
 34. Prześledź i omów karierę niektórych modnych ostatnio wyrazów i związków frazeologicznych. Odwołaj się do kilkunastu wybranych przykładów.
 35. Zanalizuj i oceń najciekawsze nazwy sklepów, kawiarni, restauracji itp. w Twojej miejscowości. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nich odzwierciedlenie.
 36. Język listu, SMS-a, e-mailu – charakterystyka i porównanie. Charakteryzując, odwołaj się do przykładów literackich (w przypadku listu) i własnych obserwacji i spostrzeżeń (w przypadku pozostałych form komunikowania się).
 37. Tak piszą urzędnicy. Omawiając temat, odwołaj się do dokumentów urzędowych.
 38. Omów zjawisko, odwołując się do przykładów literackich i publicystycznych.
 39. Wpływ Internetu na współczesną polszczyznę pisaną. Oceń, opierając się na przykładach wypowiedzi z forów dyskusyjnych.
 40. Na podstawie samodzielnie zgromadzonego materiału badawczego porównaj cechy języka dwóch Polaków: w wieku powyżej sześćdziesięciu lat i poniżej dwudziestu lat, z podobnej grupy społeczno – intelektualnej.
 41. Impresywna funkcja języka w przekazie mas-mediów. Dokonaj analizy cech językowych wybranych audycji radiowych, telewizyjnych i artykułów prasowych
 42. Dokonując analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 43. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj procesy archaizacyjne w wybranych dziełach.
 44. Cechy i funkcje stylu biblijnego i stylizacji biblijnej. Omów problem na celowo zgromadzonym materiale z Biblii i literatury.
 45. Retoryka i podstawowe chwyty retoryczne – omów na przykładzie wybranych tekstów (mówionych lub pisanych).