Stypendia szkolne


Informujemy, że w terminie do 15 września 2023r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2023/2024  dla uczniów  zamieszkałych wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym) na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzależnionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni –  gabinet 15A