Rzecznik Praw Ucznia


Rzecznik Praw Ucznia- mgr Aleksandra Frankowska

Nazywam się Aleksandra Frankowska.
Uczę języka rosyjskiego i WDŻ w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuję od września 2022 roku.

Zapoznaj się z zawartością linków. Przygotowałam tu informacje, które mam nadzieję, będą dla Ciebie ważne i przydatne.
Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać swoje prawa i przestrzegać obowiązków zawartych  w Statucie Szkoły. Jest to najważniejszy wewnętrzny dokument obowiązujący w szkole, który określa również zakres mojego działania.

Z pełnym brzmieniem Statutu oraz  PZO (czyli Przedmiotowych Zasad Oceniania) możesz zapoznać się na naszej stronie: http://www.elblag.edu.pl  lub w Bibliotece szkolnej. Zawiera on zarówno Twoje prawa i obowiązki, jak też obowiązki nauczyciela oraz wychowawcy. Reguluje system nagród i kar przewidzianych dla ucznia a także system oceniania. Brałam udział w pracach nad przygotowaniem tego dokumentu i zapewniam Cię, że jest napisany w sposób przystępny i z pewnością znajdziesz w nim odpowiedzi na wiele pytań.

Przedstawiam wyciąg z najważniejszych, obowiązujących nas wszystkich, zapisów abyś mógł zapoznać się z ich głównymi założeniami.

Pamiętaj, że jest to WYCIĄG czyli zarys, skrót.

Kontaktować się możesz ze mną zawsze w szkole w godz. 10.20-13.10, za pośrednictwem Facebooka lub adresu mailowego: j.jaranowska.rpu@wp.pl

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O RZECZNIKU PRAW UCZNIA?

Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w szkole.

Do niego możesz  zwrócić się ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.

Wszelkie informacje uzyskane przez RPU  stanowią tajemnice służbową. 

Zadania i funkcje rzecznika Praw Ucznia:

 • Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli;
 • Rozwiązywanie konfliktów.

Pełen zakres moich praw i obowiązków zawarty jest w Statucie Szkoły: §75 r.5: Nauczyciele i pracownicy szkoły.

Środki działania Rzecznika:

 • Rozpatrywanie indywidualnych skarg uczniów;
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom);
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem);
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
 • Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców;
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów;
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA?

Prawa i obowiązki nauczyciela reguluje  § 66 i § 67 r.5: Nauczyciele i pracownicy szkoły.

Nauczyciel jest zobowiązany m.in.:

 • podnosić poziom i wyniki pracy Szkoły oraz chronić i pomnażać jej dorobek i tradycje.
 • stosować się do postanowień statutu, zarządzeń i wytycznych władz oświatowych oraz Dyrektora Szkoły;
 • stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prawidłowo realizować proces dydaktyczno-wychowawczy;
 • rytmiczne i zgodne z obowiązującymi kryteriami oceniać uczniów;
 • zapewniać bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie Szkoły i poza Szkołą;
 • sprawować opiekę nad uczniami w trakcie ich pobytu poza terenem Szkoły w przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa wymagającego ewakuacji uczniów;
 • udzielać pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 Pamiętaj, że najważniejszym prawem nauczyciela jest poszanowanie jego godności osobistej i godności zawodu.

ZADANIA WYCHOWAWCY

regulują ustalenia zawarte w §69- 72 r. 5.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami powierzonego mu oddziału klasowego.

Wychowawca w szczególności:

 • tworzy warunki wspomagające rozwój uczniów, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspiruje i wspomaga działania zespołu uczniowskiego, jest mediatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz oddziału klasowego i społeczności szkolnej oraz podejmuje działania w sytuacjach konfliktowych;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu oddziale klasowym koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka, tj. uczniów uzdolnionych oraz z różnymi trudnościami i niepowodzeniami.

Wychowawca może stosować różnorodne techniki służące zbieraniu informacji o poszczególnych uczniach; współpracuje z pedagogiem, psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności – także zdrowotnych, oraz w rozwijaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 Obowiązki wychowawcy:

 • troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i ich wyniki w nauce, a w szczególności:
 • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w Szkole,
 • interesowanie się ich postępami w nauce,
 • dbałość o regularne uczęszczanie na zajęcia,
 • organizowanie pomocy uczniom mającym niepowodzenia edukacyjne oraz uczniom uzdolnionym w rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań;
 • inegrowanie zespołu klasowego;
 • wywieranie wpływu na kulturalne zachowanie się ucznia w Szkole i poza Szkołą;
 • utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami uczniów.

Wychowawca to Twój „szkolny rodzic”. Masz prawo zwrócić się do niego w każdej sprawie.

TWOJE PRAWA – PRAWA UCZNIA

  czyli cały rozdział 7 Statutu szkoły.

Wśród  Twoich praw zwróć uwagę, że masz prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej;
 • bezpiecznych warunków pobytu w Szkole zapewniających Ci bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy;
 • ochrony i poszanowania swojej godności;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
 • rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
 • wolności od ingerencji w sfery życia prywatnego;
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce;
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka.
 • PAMIĘTAJ, MASZ TEZ OBOWIĄZKI
  • 86 Statutu: Twoim obowiązkiem jest w szczególności:
  • zachowywanie się w każdej sytuacji w Szkole i poza Szkołą w sposób godny i kulturalny;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i porządkowych wydanych przez władze państwowe i samorządowe, Dyrektora Szkoły oraz zawartych w statucie Szkoły;
  • aktywne uczestniczenie w życiu Szkoły, godne reprezentowanie Szkoły na zewnątrz oraz współtworzenia autorytetu Szkoły w środowisku;
  • systematyczny, aktywny i punktualny udział w zajęciach edukacyjnych i przygotowywania się do nich oraz właściwe zachowanie w trakcie zajęć edukacyjnych;
  • przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
  • przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
  • poszanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
  • podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu klasowego i szkolnego;
  • stosowanie się do zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów na terenie szkoły;
  • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
  • poszanowanie mienia szkolnego i pomnażanie go własną pracą i inicjatywami;
  • dbanie o ład, porządek, czystość i estetykę w Szkole;
  • dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju szkolnego określonego w ust. 2.

  ZA CO ZOSTANIESZ NAGRODZONY? 

  • 88 Statutu:

  Szkoła nagradza ucznia za:

  • celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;
  • wzorową postawę;
  • wybitne osiągnięcia;
  • aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska.

  ZA CO MOŻESZ ZOSTAĆ UKARANY?

  • 89:
  • Za naruszenie obowiązków określonych w Statucie;
  • Za przekroczenie limitów godzin nieusprawiedliwionych;
  • Za naruszenie zasad współżycia społecznego,

  SYSTEM OCENIANIA

   

  Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa Rozdział 8 Statutu.

  Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i nauczyciele przedmiotów zawodowych opracowali Przedmiotowe Zakresy Oceniania regulujące zasady dla swoich przedmiotów.

  Są one spójne dla przedmiotu bez względu na uczącego Cię nauczyciela. Np.: zasady dotyczące oceniania osiągnięć z j. polskiego czy matematyki nie zmieniają się wraz z nauczycielem, który Cię uczy.

  Oddzielne linki pozwolą Ci zapoznać się ze  szczegółowymi wymaganiami z przedmiotu, metodami oceniania, ilością nieprzygotowań itd. Koniecznie przeczytaj. Unikniesz wielu nieporozumień.

  WAŻNE LINKI:

  http://www.szkolasamorzadu.pl/index.php/gimnazjum/organizujemy-sie/szkolny-rzecznik-praw-ucznia/kim-jest-szkolny-rzecznik-praw-ucznia

   

   https://dzialasz.ceo.org.pl/node/517

  https://dzialasz.ceo.org.pl/dzialania