Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”


Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”.

W związku z realizowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – Technikum, do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez dopasowanie metod  i  treści kształcenia dla  trzech kierunków  kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji/ kompetencji  nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu uczących w zawodach:

 • technik organizacji reklamy,
 • technik logistyk

Zakres wsparcia obejmuje:

 • organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
 • organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły. Dyrektor powoła komisję rekrutacyjną, której będzie przewodniczącym. Komisja złożona będzie z dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna po zakończeniu rekrutacji w terminie  7 dni  przyzna punkty i stworzy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową i powiadomi o wynikach osoby biorące udział w rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest  na stronie internetowej szkoły.

Załączniki:

Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II


Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

 • Zespół Szkół Technicznych – technikum,
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod
i treści kształcenia dla 30 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

 • modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
 • kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane
  z profilem kształcenia,
 • praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

Zespół Szkół Technicznych:

PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA:

 • technik analityk

PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ):

 • technik budownictwa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA:

 • technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:

PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW:

 • technik informatyk

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI:

 • technik logistyk

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU:

 • technik logistyk

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

PRACOWNIA FRYZJERSKA:

 • fryzjer
 • technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA ELEKTRONICZNA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA SAMOCHODOWA:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik

PRACOWNIA JĘZYKOWA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:

 • technik cyfrowych procesów graficznych

PRACOWNIA ADMINISTRACJI:

 • technik administracji

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI:

 • technik rachunkowości

PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACOWNIA FLORYSTYCZNA:

 • florysta

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR:

 • fryzjer
 • technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA:

 • technik technologii drewna
 • stolarz

PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI:

 • technik energetyk

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ:

 • kucharz

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ:

 • stolarz.

 

Pliki do pobrania