Integracja pierwszaków


Tradycją naszej szkoły jest to, że na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami wychodzą w teren na zajęcia integracyjne.

8 i 9 września nasze „pierwszaki” bawiły się wyśmienicie w Bażantarni. Były zajęcia sportowe, rozmowy, ognisko z kiełbaskami, zdjęcia i piękna pogoda. Mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas zaowocuje dobrymi relacjami klasowymi!

Młodzież uczestniczyła również w warsztatach prowadzonych przez naszą panią pedagog Annę Guzendę. Była to świetna zabawa, której głównym celem oprócz poznania się, było również budowanie więzi i znajomości.


4 września ZSEiO włączył się w miejskie obchody Narodowego Czytania, które odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

W tym roku czytaliśmy „Moralność pani Dulskiej”.

Naszą szkołę pięknie reprezentowały Nikola Szynkowska z klasy IIIe i Narine Kazarian z klasy IIIf.


1 września ( środa ) o godzinie 9.00 rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Do zobaczenia!

Złota Szkoła NBP


Nasza Szkoła uzyskała tytuł „Złotej Szkoły NBP”!!!

W tym roku zainaugurowany został ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Jego powstaniu towarzyszyła idea stworzenia sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. Przystąpienie do programu dało zarówno nauczycielom, jak i uczniom impuls do wspólnego działania i postawienia celu, do którego warto wspólnie zmierzać, mimo izolacji i konieczności zdalnego nauczania. Tym celem była popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedza o tym, jak zadbać o własne pieniądze.

W projekcie udział wzięło łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom w Polsce wśród, których znalazł się Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Koordynatorem programu był Pan Marek Pieńkowski, którego merytorycznie wspierała Pani Iwona Osmańska.

Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021


Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2019 r. poz 2407), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek należy złożyć do dnia 10.09.2021 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022.

(Wniosek będzie do pobrania w szkole oraz na stronie www.eped.pl)

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym  mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dokumenty do rozliczenia zakupów:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek,   paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup  podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2021/2022 r. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

    imię i nazwisko ucznia,
    nazwę i adres szkoły,
    klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
    wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
    kwotę i datę zakupu,
    czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 pomocą obejmie się uczniów:

* słabowidzących,
   * niesłyszących,
    * słabosłyszących,
    * z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
    * z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
    * z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
    * z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1–6
   * z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
    * z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa w pkt 1–6 i 8 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na dany etap edukacji.

Światowy Dzień bez Tytoniu 2021: „Zobowiąż się do zakończenia palenia”


Na całym świecie około 780 milionów ludzi twierdzi, że chce rzucić palenie, ale tylko 30% z nich ma dostęp do narzędzi, które mogą pomóc im przezwyciężyć fizyczne i psychiczne uzależnienie od tytoniu. Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne.

Już po 20 minutach  niepalenia tętno się wyrównuje, a w ciągu:

 • 12 godzin od niepalenia poziom tlenku węgla we krwi się normalizuje,
 • 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc,
 • 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszności,
 • 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu jak u osób niepalących,
 • 10 lat ryzyko raka płuc jest o połowę mniejsze niż wśród palaczy,
 • 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

Jest wiele powodów aby rzucić palenie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy jak negatywny wpływ na nasze życie ma używanie wyrobów tytoniowych.

Oto kilka z nich:

 • palacze są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19
 • wszystkie formy tytoniu (w tym e-papierosy) są szkodliwe dla zdrowia i środowiska
 • tytoń powoduje 20 rodzajów raka, negatywnie wpływa na wszystkie narządy człowieka
 • tytoń negatywnie wpływa na wygląd i otoczenie palącego
 • tytoń jest drogi i negatywnie wpływa na życie ekonomiczne i społeczne

Pandemia COVID-19 doprowadziła do tego, że miliony użytkowników tytoniu chcą rzucić palenie. Należy pamiętać, że rzucenie palenia jest wyzwaniem, zwłaszcza w obliczu dodatkowych stresów społecznych i ekonomicznych spowodowanych przez pandemię. Warto rzucić palenie w każdym wieku, nawet jeśli paliło się lat 30 i więcej. Niepalenie, to same korzyści.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowy-dzien-bez-tytoniu

„Wystarczy niewiele, by zmienić wiele”


26 maja 2021 w Ratuszu Staromiejskim odbyła się XXIII Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uczeń z klasy IIIc Hubert Kalinowski zdobył tytuł laureata.

Hubert od roku prowadzi Stowarzyszenie „Muzyka może wszystko”, w ramach którego organizowane były koncerty online i zbiórki charytatywne. Hubert połączył swoją pasję z chęcią pomagania innym. W sumie zorganizowano 6 akcji dla schronisk i osób prywatnych. Wystąpiło łącznie 200 artystów z całej Polski.

G R A T U L A C J E !!!


Więcej na https://info.elblag.pl/31,65707,Osmiu-Wspanialych-zostalo-nagrodzonych-Elblazanin-Jakub-Konieczny-dolaczyl-do-grona-Ogolnopolskich-Laureatow.html#ixzz6w2zbfkiV

Nic o nas bez nas, czyli…konsultacje STRATEGII RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA


Kuratorium Oświaty w Olsztynie zorganizowało konsultacje STRATEGII RP NA RZECZ MŁODEGO POKOLENIA, które dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego odbyły się 18 maja br.

Była to kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Naszą szkołę pięknie reprezentowali

Wiktoria Boniewicz oraz Hubert Kalinowski

z klasy 3C.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe” (w tym obszarze pracowała Wiktoria), „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”(w tym obszarze pracował Hubert), „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje online rozpoczęły się 18 maja br. od godz. 17:00. Przez wiele godzin przedstawiano propozycję i pracowano nad tym, jak uczynić naszą codzienność lepszą.

https://www.gov.pl/web/dlamlodych/sukces-warminsko-mazurskich-konsultacjach-strategii-dla-mlodych