STYPENDIUM SZKOLNE


Informujemy, że od 1 września 2020r. do 15 września 2020r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga, sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny. –  gabinet 15a

WYPRAWKA SZKOLNA


Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. – „Wyprawka szkolna”

Informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2019 r. poz 2407), pełnoletniego ucznia a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do 08.09.2020r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

 Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020 o godz. 9.00 w wyznaczonych sektorach na boisku szkolnym.

Przypominamy, że na terenie szkoły jest obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

Przydziały gabinetów na zajęcia lekcyjne dla klas i spotkania z wychowawcami 01.09.2020:

Kl. IA – s. 3
Kl. IB – s. 11a
Kl. IC – s. 13
Kl. IIA – s. 10a
Kl. IIB – s. 16a
Kl. IIC – 17a
Kl. IID – s. 12a
Kl. IIE – s. 8
Kl. IIF – s. 14
Kl. IIG – 5a
Kl. IIIA – s. 4
Kl. IIIB – s. 29
Kl. IIIC – s. 24
Kl. IVA – s. 18a
Kl. IVB – s. 30
Kl. IVC – 4a

Technik – logistyk w wojskowym mundurze.


            Trwa nabór kolejnych zastępów uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Szkoła oferuje wiele atrakcyjnych kierunków, ukończenie których zapewnia w przyszłości dobry, życiowy start. Atutem naszej szkoły jest także najwyższy w Elblągu procent zdawalności matur i egzaminów zawodowych wśród elbląskich techników.  Ten trend utrzymujemy już od kilku lat.

            Jednym z kierunków kształcenia w ZSEiO jest Technik – Logistyk. Kierunek ten dodatkowo charakteryzuje się rozszerzonym programem, który nazywamy „klasą wojskową”. Uczniowie tego kierunku chodzą w wojskowych mundurach, uczą się m. in. podstawowych elementów musztry wojskowej, dyscypliny, szkolenia strzeleckiego, walki wręczy czy taktyki. Priorytetem są tutaj także zajęcia z zakresu logistyki wojskowej. Uczniowie tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg. Przynajmniej raz w ciągu nauki w szkole nasi uczniowie odbywają szkolenie poligonowe w oparciu o Jednostkę Wojskową i obiekty szkoleniowe w Gołdapi. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i uroczystościach na terenie miasta i regionu. Szkolenie odbywa się także na terenie wojskowych jednostek patronackich. Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że nie jesteśmy szkołą oficerską, podoficerską czy kadetów. Naszym priorytetem jest przygotowanie naszych absolwentów do zawodu i pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. „Klasy wojskowe” mają tylko pokazać specyfikę służby w mundurach, ponieważ nasi absolwenci od kilku lat zasilają szeregi Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz innych służb mundurowych. Oczywiście nasi absolwenci wybierają także zarówno studia jak i pracę w zakresie szeroko rozumianej logistyki.

            Jeżeli interesuje Cię logistyka, pociąga wojsko a tak naprawdę chcesz to połączyć, wystarczy dołączyć do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – kierunek Technik – Logistyk. Zapraszamy na naszą stronę internetową i zakładkę klas wojskowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński.
Foto: archiwum ZSEiO.

Zakończenie roku szkolnego


Kochani! 

Od wielu już lat, rokrocznie, w czerwcowy poranek, podobny do dzisiejszego, zwykłem mawiać: „Spotykamy się dziś na uroczystości zakończenia roku szkolnego…”…

A co mam powiedzieć dziś…?

Kiedy nie mogę się tu z Wami spotkać. Nie mogę spojrzeć na Wasze uśmiechnięte twarze, odwzajemnić uśmiechu, być świadkiem wprowadzenia sztandaru i osobiście wręczyć nagród tym, którzy ciężką pracą na nie zasłużyli?

Dziś mogę jedynie, rozglądając się po pustej, cichej szkole, zasiąść przed kamerą i mówić do Was z ekranów Waszych smartfonów  czy komputerów, by w wirtualnej rzeczywistości zamknąć najdziwniejszy rok szkolny, jaki dane mi było przeżyć.

Wiedząc, że tam jesteście, że mnie słuchacie i współdzielicie moją tęsknotę za normalnością, Witam Was, Waszych, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników administracji i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Na tę chwilę czekaliśmy wszyscy od 1. września 2019 roku i choć w najśmielszych nawet wyobrażeniach nie mogliśmy przewidzieć TAKIEGO zakończenia roku – oto jesteśmy. Dotrwaliśmy! W znamienitej większości zwycięsko.

Dlatego też mam prawo uważać, że zakończenie roku szkolnego 2020 jest dniem historycznym. Sytuacja, w jakiej zostaliśmy postawieni przez nieodgoniony Los była największym sprawdzianem dla nas wszystkich. I dlatego nam wszystkim dziś GRATULUJĘ!

Zanim oficjalnie ogłoszę wakacje niech wolno mi będzie podziękować przede wszystkim Wam. Za Waszą pracę, dojrzałą postawę, odpowiedzialność i wyrozumiałość. W sposób szczególny dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji. 

Dziękuję moim Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. A że niesie… o tym nie muszę dziś nikogo przekonywać.

Dziękuję również Waszym Rodzicom, którzy współpracują z nami kibicowali Wam w drodze do sukcesu.

Czego życzyć w takim dniu? Życzę normalności, bezpieczeństwa i zdrowia. Życzę, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy i nauki w kolejnym – jak wierzę– lepszym roku. Życzę abyśmy spotkali razem 1. września 2020 roku na szkolnym boisku i silni minionym doświadczeniem, pokrzepieni pięknymi wakacjami z nadzieją rozpoczęli kolejny rok.

Wakacje 2020 uważam za rozpoczęte!

Do zobaczenia! 

Informacja dla maturzystów


Drodzy absolwenci,

uprzejmie informuję, że na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży w dniu 20 maja 2020 r. zostały opublikowane zaktualizowane dokumenty dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanych w bieżącym roku. Zmiany w stosunku do wcześniejszych dokumentów zostały oznaczone czerwoną czcionką.

Na stronach internetowych wśród opublikowanych dokumentów (aktualizacja z dnia 20 maja 2020 r.) znajdziecie:

· Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

· Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020, wraz z załącznikami

 „Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu” dotyczy tylko zawężonej grupy absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w bieżącym roku. Informację tę absolwent powinien złożyć do dyrektora szkoły macierzystej do dnia 25 maja 2020 r. wraz z dokumentami poświadczającymi konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pod adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000089101.pdf znajdziecie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły

PODZIĘKOWANIA ABSOLWENTÓW


Dnia 24 kwietnia to dzień, w którym my, czwarte klasy, zakończyliśmy edukację w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

To były cztery lata ciężkiej nauki, wspinania się po schodach wiedzy, aby osiągnąć sukces. To Wy, drodzy Nauczyciele, nasi Wychowawcy, szanowna Dyrekcjo, sprawiliście, że czas spędzony w murach szkoły był wspaniały.
Wspomnienia, których nie odbierze nam nikt, już zawsze będą wywoływać uśmiech na naszych twarzach.

Z łezką w oku wspominamy chwile, gdzie, jako pierwszoklasiści stawialiśmy niepewne kroki, przekraczając progi nowej szkoły. Nie zawsze było łatwo, jak to w życiu bywa. Pierwsze sprawdziany, odpowiedzi ustne, kartkówki, które były dla nas nie lada wyzwaniem. Bliższe poznanie nowych ludzi, nauczycieli, ale też koleżanek, kolegów, których poznaliśmy w szkole średniej, nie pozwoliło na to, aby się załamać. Wiele czasu poświęcaliśmy na naukę, która z czasem stała się przyjemnością, a to tylko Państwa zasługa, drodzy nauczyciele, którzy okazaliście się niezastąpieni. Włożyliście ogromny wkład w naszą naukę, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni.


Zawsze mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i zrozumienie. Atmosfera, którą tworzyliście, pozytywnie wpłynęła na nasz rozwój. Choć nie zawsze było kolorowo, z całą pewnością w naszej pamięci pozostaną tylko te dobre wspomnienia. Jednocześnie mamy także nadzieje, że my, jako uczniowie nie zawiedliśmy. Każdy pracownik szkoły wniósł w nasze życie coś wyjątkowego. Dzisiaj mury szkoły opuszczamy z bagażem pełnym doświadczeń i wierzymy, że wszystko, czego się nauczyliśmy, uczyni z nas ludzi mądrych i odpowiedzialnych.


Okoliczności nie pozwoliły nam na to, abyśmy osobiście mogli powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Jednak mamy nadzieję, że będzie jeszcze na to czas.

Tymczasem my, tegoroczni absolwenci naszej szkoły, serdecznie dziękujmy Dyrekcji, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły.


Absolwenci Technikum Anno Domini 2020

https://www.youtube.com/watch?v=nDziOTSVG78

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW


Przemówienie na uroczystość ukończenia edukacji

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu 2020

 „Istnieją różne rodzaje dumy – napisał Jonathan Carroll – lecz móc spojrzeć po latach na coś, co się zrobiło, i wiedzieć, że nadal jest dobre lub ważne, to najlepszy z nich”. I taki oto rodzaj dumy przypada nam dziś w udziale. Cóż bowiem może być piękniejszego niż świadomość, że oto cała nasza praca, wszystkie starania, wysiłki i troski przybierają teraz postać uśmiechniętych twarzy naszych absolwentów.

Takimi oto słowy bardzo chciałbym rozpocząć ostatnią wspólną uroczystość. Pragnąłbym móc spojrzeć w Wasze uśmiechnięte twarze, odwzajemnić ten uśmiech i powiedzieć jak bardzo dumny z Was jestem.

Niestety nie dane mi to będzie. W obliczu sytuacji, którą trudno nawet zdefiniować, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko poszukać słów, które pomogą mi wyrazić to, co szczerzej powiedziałyby gesty i uśmiech.

Dzisiejsza uroczystość – gdyby się odbyła – uświadomiłaby nam, że piękno, wyjątkowość i urok momentów ukończenia szkoły bierze się nie tylko stąd, że jesteście zmianą, jaką my – nauczyciele pragniemy ujrzeć w świecie, ale także stąd, że dzięki zaufaniu, jakim obdarzyliście nas Wy i Wasi rodzice, możemy z radością obserwować efekty naszej pracy. Stare chińskie przysłowie mówi, że: „Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku” i ten właśnie krok pomogliśmy Wam postawić. Oto rozpoczynacie podróż swojego życia.

Dobrze pamiętamy, jak całkiem niedawno, po raz pierwszy przekroczyliście próg naszej szkoły. Wielkimi oczyma patrzyliście na nas. Pierwszy dzwonek tamtego wrześniowego poranka oznaczał, że czas beztroskiego dzieciństwa właśnie się skończył. Oznajmił równocześnie, że przed Wami stają nowe wyzwania – rozpoczyna się czas wytężonej nauki, nowe przyjaźnie i nowe obowiązki. Tak było cztery lata temu. A dziś? Dziś to Wy uczycie nas nowego spojrzenia na wiele spraw, toczycie z nami mądre dyskusje, bronicie swoich poglądów, pomagacie rozeznać się w nowoczesnej technologii.

Drodzy Abiturienci!

Kończycie dzisiaj szkołę. Pomyślcie teraz, czy maksymalnie wykorzystaliście dany Wam tu czas, czy czerpaliście z naszej wiedzy i doświadczenia pełnymi garściami, czy osiągaliście wyniki, które Was cieszyły? Bez względu na odpowiedzi wiem jedno, nikt przed Wami i mam nadzieję nikt już po Was, nie snuje tych refleksji w tak niezwykłych okolicznościach. Uwięzieni w naszych domach stajemy u progu nowego świata. Innego świata, ale czy gorszego? Mam nadzieję, że nie. Głęboko wierzę, że to wbrew pozorom dobre doświadczenie. Lekcja pokory i urealnienia dla każdego z nas. Co więcej, dla mnie Wasz egzamin maturalny właśnie trwa. Jest to jedyny prawdziwy, praktyczny egzamin, który weryfikuje naszą dojrzałość, naszą faktyczną hierarchię wartości, ideałów, aspiracji, a czymże innym jak nie egzaminem dojrzałości jest matura? Dla mnie już go zdaliście, stawiając czoła nowej rzeczywistości, pracując samodzielnie, biorąc udział w lekcjach online, walcząc o swoje. Wiem, że musiało być Wam ciężko. Tym szczerzej więc gratuluje Wam serdecznie. Wierzę głęboko, że Wy – młodzi, pełni nadziei – znajdziecie w sobie wystarczające pokłady siły, energii i mądrości, by przywrócić równowagę i normalność na tym świecie. Wielu z Was myśli już zapewne o studiach, o pracy, co bardziej odważni, wybiegają planami jeszcze dalej w przyszłość.  Nie ustawajcie w nadziei, w planowaniu, w marzeniach. Nie dajcie się przytłoczyć zwątpieniu, lękowi i niepewności. Szukajcie w tym doświadczeniu jasnych stron. Niech będzie to dla Was ostatnia i najważniejsza lekcja, jaką Wam damy. Lekcja, którą razem przeżywamy i z której wyciągniemy mądre wnioski. Teoretycznym wprowadzeniem do niej, były tematy z języka polskiego, dotyczące „Dżumy”. Tam Albert Camus ukazywał Wam różne postawy wobec zła. Teraz – podczas dzisiejszej lekcji to Wy jesteście bohaterami i autorami zarazem powieści pt. „Moje życie”. To do Was należy decyzja o tym, jaką postawę przyjmiecie wobec otaczającego nas zagrożenia i czy  zachowacie przy tym człowieczeństwo.

I cokolwiek postanowicie, gdziekolwiek pójdziecie, pamiętajcie proszę skąd wyszliście. Jestem przekonany, że im dalej odejdziecie od chwil spędzonych w szkole, tym częściej będziecie powracać tutaj pamięcią. Nasze drogi, dotąd biegnące razem, w tym miejscu się rozchodzą. Pragniemy więc, by określenie absolwent Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu brzmiało dumnie, by było synonimem mądrości, kultury i ambicji. I tak jak my jesteśmy dziś dumni z Was, tak – mam nadzieję – i Wy zawsze będziecie dumni z tego, że jesteście absolwentami Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za lata współpracy, dziękujemy za wspieranie naszych działań, pomoc w realizacji wielu zadań. Życzymy zadowolenia ze swoich dzieci, radości z ich sukcesów i osiągnięć. Bądźcie troskliwi i opiekuńczy, ale nie bójcie się stawiać im wymagań.

Wśród nas są ci, którzy przekazywali Wam wiedzę, kształtowali Waszą osobowość, wskazywali właściwą drogę, pomagali pokonywać trudności i rozwiązywać problemy. To Wasi wychowawcy i nauczyciele. Do nich kieruję gorące słowa podziękowań – Dziękuję za siłę i wytrwałość, za dobre słowo i gotowość służenia pomocą w każdej chwili. Nie zapominajmy również o pracownikach administracji i obsługi, którzy swoją solidną pracą wspierali nas na co dzień, pamiętali o naszych potrzebach i starali się zapewnić przyjazną atmosferę. Im także z całego serca dziękuję.

Pozwólcie, że w ostatnich słowach sparafrazuję słowa poety: Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń? Chcę wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia.

Wszystkim, a szczególnie wyróżnionym, gratuluję i życzę wszelkiej pomyślności. Podążajcie ku gwiazdom, wyznaczajcie sobie ambitne cele i osiągajcie je. Rośnijcie na mądrych ludzi i Polaków, bądźcie dumni z naszej szkoły i nam pozwólcie być dumnymi z takich wychowanków.

Powodzenia!

Spotkanie maturzystów ZSEiO z przedstawicielami 16. Pułku Logistycznego


            Promocja akcji „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej i 16. Pułku Logistycznego” to proces ciągły.

Zgodnie z obszernym harmonogramem prowadzenia akcji promocyjnej przez 16 pułk w 2020 roku, trwa cykl spotkań m. in. wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego miasta i regionu. W dniu 5 marca żołnierze jednostki spotkali się z klasami maturalnymi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Wśród tegorocznych absolwentów tej szkoły są także uczniowie klasy Technik – Logistyk  z innowacją wojskową czyli „klasy wojskowe”.

Maturzystów zapoznano z potrzebami Sił Zbrojnych,  16. Dywizji i 16. Pułku  w zakresie naboru do służby  w korpusie szeregowych zawodowych oraz szkolnictwa wojskowego. Przedstawiono „ścieżkę”, jaką kandydaci muszą pokonać – zgłoszenia do WKU, służba przygotowawcza, egzamin z wychowania fizycznego itd. Przedstawiono charakterystykę 16. Pułku Logistycznego, wyposażenie, charakter służby oraz zarobki i możliwości rozwoju przyszłych żołnierzy. Na koniec przedstawiciele 16. pułku umówili się z grupą tegorocznych abiturientów na spotkanie w sprawie podjęcia służby wojskowej. Od 2015 roku w służbie jest ok. 34 absolwentów klas wojskowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, która w ramach zawartych porozumień z Dowództwem 16. Dywizji, 15. Pułku Przeciwlotniczego a lada moment także z 16. Pułkiem Logistycznym jako jednostką kierunkową, współpracuje z jednostkami wojskowymi Garnizonu Elbląg.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński; Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.