Międzynarodowy Dzień Demokracji


Z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji, które obchodzone jest 15 września z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w ramach współpracy z Akademią Nauk Stosowanych uczniowie klas 5 uczestniczyli w wykładzie dr hab. Krzysztofa Sidorkiewicza, prof. ANS na temat „Organizacji wyborów”. Wielu uczniów stwierdziło, że dzięki informacjom uzyskanym podczas wykładu lepiej poznali swoje prawa wyborcze.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023.


„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Uczniowie ZSEiO wyszli na ulice Elbląga, by posprzątać nasze miasto.

Stypendia św. Mikołaja


Nasza szkoła bierze udział w Programie Stypendia św. Mikołaja, który zrodził się z marzenia, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich pasji i talentów.

Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, opłaty wpisowe na zawody czy obozy. Stypendyści wybierani są na podstawie regulaminu i mają obowiązek rozliczyć się z otrzymanego wsparcia.

Prosimy o przekazywanie darowizny na stypendia dla uczniów z Naszej Szkoły na:

nr konta szkoły: PL94109000049149000000000044

lub

https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly-w-programie/profil/zespol-szkol-ekonomicznych-i-ogolnoksztalcacych-w-elblagu-24992?fbclid=IwAR3DJiqaYiaj5rFHS5ehlqerbzza2M6roOCXQjn342Eo0QwWbg8dtUWhKtQ

Można wpłacać cały rok, ale kwoty przelane do 19.09.2023r. będą pomnożone x3 przez Fundację i wypłacone naszym stypendystom!

DZIĘKUJEMY!!!

Narodowe Czytanie 2023


Miejskie obchody Narodowego Czytania w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

Akcję zapoczątkowano w 2012 roku. W kolejnych edycjach czytano: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, nowele polskie, Balladynę Juliusza Sienkiewicza, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Ballady i romanse Adama Mickiewicza.

W tym roku – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Fragment powieści pięknie przeczytały nasze uczennice: Kinga Makowska i Oliwia Stolarska.

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024


4 września 2023r. cała społeczność ZSEiO uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2023/2024.

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły pani Kamila Boros. Na inauguracji obecni byli goście: pani Marzena Kodzik, dyrektor Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie, pan Krzysztor Sidorkiewicz, dyrektor Akademii Nauk Stosowanych i pan major Dawid Trapiszczonek z Wojskowego Centrum Rekrutacji.

To szczególny dzień dla 160 młodych ludzi, którzy od dziś rozpoczęli naukę w naszej szkole.

Jak powiedziała Pani Dyrektor, szkoła stawia przed nimi różne wyzwania, czasem łatwe, czasem trudniejsze. Będą musieli stawić im czoło. Ale zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc swoich nauczycieli. Życzyła wszystkim uczniom osiągania sukcesów, z których będą mogli być dumni.

A po części oficjalnej młodzież rozeszła się do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami.

Stypendia szkolne


Informujemy, że w terminie do 15 września 2023r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2023/2024  dla uczniów  zamieszkałych wraz z rodzicem (opiekunem prawnym/tymczasowym) na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku. Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+

Pomoc materialna dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy.

Na mocy regulacji art.53 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Ustalając prawo do świadczenia uzależnionego od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu dla rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który nie przebywa na terytorium Polski.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga szkoły lub ze strony www.eped.pl. moduł Stypendia.

Dodatkowych informacji udzielają pedagodzy szkolni –  gabinet 15A

Wyprawka szkolna 2023


Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom z niepełnosprawnością w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Informuję, że w roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2023 r. poz. 810), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

Wniosek należy złożyć do dnia 07.09.2023 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024.

Wniosek można pobrać na stronie www.eped.pl lub w gab. 15A.

Dokumenty do rozliczenia  zakupów

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów ucznia, rachunek,   paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup  podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023/2024 r. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów lub pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

    – imię i nazwisko ucznia,

   –  nazwę i adres szkoły,

    – klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024,

    – wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

    – kwotę i datę zakupu,

   – czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 pomocą obejmie się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6

8)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6 i 8.

ZAŁĄCZNIKI:

Więcej szczegółów: https://eped.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 odbędzie się w poniedziałek 4 września:

  • o godz. 9.30 spotkanie klas 2-5 z wychowawcami,
  • o godz. 10.30 w auli szkolnej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1.

Zapraszamy.

Internat


Już za parę dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Nasz internat znów będzie tętnił życiem.

Z uczennicami, które będą mieszkały w internacie przy szkole spotykamy się 3 września 2023 r.

Nowe uczennice przyjeżdzają w godz. 16.00-18.00.

Uczennice kontynuujące zamieszkanie w godz. 18.00-21.00.

Wszelkie informacje dla nowych dziewcząt zostaną wysłane na podanego we wniosku emaila.

Informacja


Informujemy, że 1 września 2023r. w szkole o godz. 9.00 odbędzie się II tura badań

dla nowo przyjętych uczniów.

Prosimy o zgłaszanie się z rodzicem/opiekunem prawnym.