Turniej “Cashflow”


19 października 2017 r. w naszej szkole uczniowie z 15 gimnazjów i 15 szkół ponadgimnazjalnych zgłębiali tajniki biznesu, ekonomii i finansów w grze planszowej “Cashflow”. Budzi ona w uczestnikach zawsze dużo emocji,  rozwija inteligencję finansową i daje możliwość zmierzyć się z trudną sztuką zarządzania finansami.

A oto zwycięscy Turnieju:

Kategoria- gimnazjum
1. miejsce – Maja Bartnicka (Gimnazjum Nr 8)
2. miejsce – Małgorzata Łacina ( Gimnazjum Nr 3)
3. miejsce – Szymon Krzykwa (Gimnazjum Regent)
4. miejsce – Emilia Koezra (Gimnazjum Szkół Pijarskich)
5. miejsce – Maciej Chmielewski ( Gimnazjum nr 7)

Kategoria szkół ponadgimnazjalnych
1. miejsce – Piotr Garbaczewski (Zespół Szkół Mechanicznych)
1. miejsce – Amelia Solecka ( I LO)
3. miejsce – Rafał Straszewski (Zespół Szkół Inżynierii Środowisk i Usług)
4. miejsce – Jeremi Barański (Zespół Szkół Inżynierii Środowisk i Usług)
5. miejsce – Mateusz Kruszewski (Zespół Szkół Mechanicznych)

G r a t u l u j e m y !

http://www.portel.pl/spoleczenstwo/zglebiali-tajniki-zarzadzania-finansami/101102

70 lat minęło…


W piątek 6 października 2017 roku nasza szkoła świętowała 70-lecie istnienia.  Oficjalna gala odbyła się w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Dalsza część obchodów miała miejsce w murach szkoły. Po korytarze Ekonomika chodzili  absolwenci, emerytowani nauczyciele  szukając tutaj swoich śladów, oglądając zdjęcia, które stanowiły opowieści z życia szkoły na przestrzeni lat. W izbie pamięci czekały na nich szkolne kroniki. Były spotkania, rozmowy, wspomnienia i wiele wzruszeń…

https://info.elblag.pl/17,51912,Zycze-aby-ta-szkola-dalej-przynosila-chlube-naszemu-miastu-Za-nami-Gala-70-lecia-ZSEiO.html

https://info.elblag.pl/17,51915,Z-ta-szkola-mamy-same-dobre-wspomnienia-Absolwenci-swietowali-70-lecie-Ekonomika.html

https://www.portel.pl/spoleczenstwo/od-70-lat-ucza-ekonomii/100833

http://dziennikelblaski.pl/469769,Ekonomik-skonczyl-70-lat.html#axzz4v07KEcy3

Wyjazd integracyjny pierwszaków


Dnia 28 września klasy pierwsze wraz z e swoimi wychowawcami i panią pedagog wyjechały na zajęcia integracyjne do gospodarstwa agroturystycznego Ekofarma Vitalis.  Młodzieży towarzyszyli też instruktorzy Młodzieżowego Domu Kultury z Elbląga, którzy poprowadzili bardzo ciekawe zajęcia plastyczne i muzyczne.

Podziękowanie


Dyrekacja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

składają serdeczne podziękowanie

firmie Wójcik Fabryka Mebli

za wsparcie naszej placówki i podarowanie mebli, które wyposażyły kącik czytelniczy oraz sale lekcyjne.

Wyprawka szkolna


 

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”

Informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wyprawka szkolna 2017 obejmuje uczniów uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I w branżowych szkołach I stopnia, klas  liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pieknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baleowej lub liceum plastycznego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dnia 06.09.2017r. w gabinecie pedagoga szkolnego. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek można pobrać  u pedagoga szkolnego oraz na stronie https://eped.pl

Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. W przypadku uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Elbląg wypłata nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego.

Stypendium szkolne 2017/2018


Trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych  na  rok szkolny 2017/2018  dla uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 514,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 634,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego).

Do dochodu nie wlicza się środków pobranych z Programu Rodzina 500+.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2017 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony (wrzesień 2017 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga oraz z Elektronicznej Platformy Edukacyjnej http://www.eped.pl – moduł Stypendia

Więcej informacji udziela pedagog szkolny Anna Guzenda

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017


23 czerwca o godz. 9.00 pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017. Pan Dyrektor Jerzy Kawiecki podziękował nauczycielom i uczniom za wytężoną pracę. Wręczono prymusom świadectwa i upominki. Na koniec pożegnanie z wychowawcami w klasach i…wakacje!

Życzymy wszystkim wielu wrażeń, spotkań towarzyskich odpoczynku, słońca…

Do zobaczenia we wrześniu.