„Logistycy” z III b rozpoczęli praktyki zawodowe


Od 19 lutego 2024r. uczniowie klasy III b Technik – Logistyk rozpoczęli swoje praktyki zawodowe w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg, Delegaturze Urzędu Celnego  oraz w innych firmach i instytucjach.

W 16. Żuławskim Pułku Logistycznym w Elblągu w dniu rozpoczęcia praktyk z naszymi uczniami spotkali się przedstawiciele Dowództwa jednostki, którzy powitali uczniów, przedstawili osoby funkcyjne Dowództwa oraz omówili zasady pobytu w pułku, w tym wymagania i zalecenia, dotyczące pobytu na terenie Jednostki Wojskowej.

Uczniowie odbyli również szkolenie adaptacyjne – poznali zasady BHP, ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów. Szkolenie adaptacyjne zakończył pobyt w Sali Tradycji 16. Pułku Logistycznego, gdzie poznali  jego historię  i tradycje oraz współczesne oblicze jednostki.

  W czasie swojej praktyki logistycy zostaną zapoznani z prowadzeniem remontów sprzętu wojskowego w Hali Remontowej jednostki. Ponadto będą zdobywali wiedzę z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia będą odbywać się w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale takżew hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawą broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji. Zaplanowano także zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, walki wręcz, łączności, taktyki i innych zagadnień wojskowych.

Mamy nadzieję, że wiedzę zdobytą podczas praktyk będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w swojej działalności zawodowej.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Fot. Agata Janik.

Rocznicowe uroczystości


14 lutego 2024 roku przypada 82. rocznica utworzenia Armii Krajowej.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia odbyły się uroczystości u stóp Pomnika Żołnierzy Armii Krajowej w Elblągu. Wziął w nich udział Prezydent Elbląga, Przewodniczący Rady Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, środowiska kombatanckie, przedstawiciele firm i instytucji, dzieci i młodzież naszego miasta oraz mieszkańcy Elbląga.

Techniku im. Flagi Polski przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu reprezentował poczet sztandarowy naszej szkoły w asyście kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot: Paweł Szyc.

INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA UCZNIOM


Rodzice uczniów z niezamożnych rodzin, które dotyka kryzys psychiczny mogą złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów diagnozy i psychoterapii dziecka. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą czekać na wolny, odległy termin w publicznej służbie zdrowia, a ze względu na sytuację materialną rodziny ciężko jest im udźwignąć pokrycie wysokich kosztów terapii prywatnej.

Wsparcie ma formę świadczenia pomocy społecznej. Fundacja przyzna zatem świadczenia w zakresie pomocy społecznej w formie materialnej poprzez przyznanie środków pieniężnych na sfinansowanie usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych lub psychiatrycznych na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Można wnioskować o kwotę do 8 000 zł.

Jak ubiegać się o pomoc od Fundacji:

W terminie naboru – 1 lutego – 1 marca 2024 r. należy złożyć do fundacji wymagane w regulaminie dokumenty:

– wniosek (Załącznik nr 1 do regulaminu)

We wniosku pytamy o podstawowe informacje o dziecku i jego sytuacji, a także o dane potrzebne do sporządzenia umowy i przekazania pieniędzy na odpowiednie konto bankowe.

– oświadczenie dochodowe (Załącznik nr 2 do regulaminu)

Uwaga: Średni miesięczny dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 2000 zł. Prosimy o przedstawienie uśrednionego dochodu miesięcznego z ostatnich trzech miesięcy.

– rekomendacja przyznania świadczenia wystawioną przez psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub psychologa szkolnego (Załącznik nr 3 do regulaminu)

Jak realizowana będzie pomoc

Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję ekspertów. Z wybranymi osobami, które objęte zostaną pomocą podpisane zostaną umowy (z uczniami pełnoletnimi osobiście, a uczniów niepełnoletnich zawsze reprezentuje rodzic, lub opiekun prawny).

Następnie Fundacja Świętego Mikołaja przekaże świadczenie celowe do kwoty 8000 zł na wskazane konto bankowe we wniosku. Świadczenie będzie wypłacone w jednej lub w dwóch transzach, w zależności od wnioskowej kwoty i terminu, w którym dziecko ma zamiar podejmować terapie.

> I transza na okres 1 kwietnia – 31 sierpnia 2024

> II transza na okres 1 września – 31 grudnia 2024.

Uwaga! Wypłata II transzy nastąpi dopiero po wykorzystaniu pierwszej transzy i przedłożeniu do Fundacji sprawozdania z wykorzystania pomocy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

Świadczenie może zostać wydatkowe na pokrycie kosztów: diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej, a także terapii zarówno: indywidulanej, grupowej, jak i online, a także wizyt psychiatrycznych. W uzasadnionych przypadkach ze świadczenia można pokryć dojazd na wizytę.

Jak wygląda proces rozliczania się z otrzymanego wsparcia

Osoby decydujące się na pobieranie świadczenia zobowiązują się do rozliczenia uzyskanej pomocy poprzez przedstawienie fundacji sprawozdania. Jest to wykaz rachunków, faktur, zaświadczeń które są dowodem opłacenia wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie wysyła się drogą mailowa na adres: stypendia@mikolaj.org.pl

– W terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2024 r. (faktury/rachunki za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.)

– W terminie do 31 grudnia 2024 roku (faktury/rachunki za okres od 1 września – 31 grudnia 2024 r.). Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

Nie wykorzystane środki należy bez wezwania zwrócić na konto Fundacji Świętego Mikołaja wskazane w umowie.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer: 22 825 03 90, 791 793 021, 531 452 613, 577 777 639

stypendia@mikolaj.org.pl

koordynator w szkole: Anna Guzenda – pedagog

Program może być realizowany dzięki hojności darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Z całego serca dziękujemy naszym Przyjaciołom, dzięki którym możemy wspierać dzieci w kryzysie. Bardzo dziękujemy Radio 357, Fundacji PVE Dobra Energia oraz wszystkim tym którzy włączyli się w zbiórkę!

Pożegnanie Szefa WCR w Elblągu


29 stycznia odbyło się pożegnanie Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu ppłk Jacka WIELICZKO, który po 35 latach służby zawodowej przechodzi do rezerwy.

Wraz z panią dyrektor Kamilą Boros mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości.

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących od lat współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Elblągu a po jej reorganizacji z Wojskowym Centrum Rekrutacji. Dotyczy to kwalifikacji wojskowej, naboru do zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego czy służby w szeregach Obrony Terytorialnej. To właśnie poprzez WCR załatwiane są wszystkie formalności związane ze służbą wojskową. Przez ostatnie lata współpraca z panem ppłk Jackiem Wieliczko i jego podwładnymi była zawsze merytoryczna i owocna.

W  imieniu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dziękujemy Panu Pułkownikowi za wsparcie i pomoc, życząc jednocześnie zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Fot. WCR Elbląg

ZAWÓD ŻOŁNIERZ


19 stycznia 2024 roku odbyła się w Elblągu konferencja pod nazwą „Zawód Żołnierz”. Jej organizatorami byli m. in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Celem konferencji była popularyzacja wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, stworzenie platform współpracy pomiędzy doradcami  zawodowymi i jednostkami samorządowymi a społecznością wojskową, wspieranie młodych ludzi w ich decyzjach dotyczących ścieżki zawodowej oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie działań pro obronnych, w tym Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy klas z innowacją pedagogiczną.

Do udziału w konferencji zaproszono Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Właśnie w naszej szkole od 8 lat istnieją klasy z innowacją pedagogiczną czyli klasy wojskowe. Od września 2023 roku powstał Oddział Przygotowania Wojskowego. Nasze doświadczenia i wnioski były tematem wystąpienia na konferencji. Mieliśmy również okazję, aby zapoznać się z działalnością i doświadczeniami innych szkół.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński;

Fot. WCR Elbląg

Logistycy na szkoleniu


16 stycznia 2024 roku kadeci z Oddziału Przygotowania Wojskowego i logistycy z klasy technik-logistyk z innowacją mundurową uczestniczyli w szkoleniu w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie.

Studniówka 2024


W piątek 12 stycznia 2024 roku, w Hotelu Focus, 75 naszych maturzystów bawiło się na studniówce.

Pani dyrektor Kamila Boros życzyła maturzystom ZSEiO na symboliczne 100 dni przed maturą przede wszystkim zdanej matury. Ale w studniówkową noc najważniejsze jest, żeby się bawili i nie myśleli o szkole. Niech będą beztrosko szczęśliwi!


https://www.expresselblag.pl/zdjecie/g,77/19374,studniowka-zespolu-szkol-ekonomicznych-i-ogolnoksztalcacych-w-elblagu-2024#photo

https://www.info.elblag.pl/galeria,9014,2,56,Studniowka-ZSEiO.html#szlak

SREBRNA SZKOŁA 2024


Z radością informujemy, że w 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy nasza szkoła uzyskała Tytuł „Srebrnej Szkoły 2024″.

Aby spełnić kryterium wejścia do rankingu szkoła musiała osiągnąć średnie wyniki na maturze z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie niższe niż 75% średniej krajowej.

Ta tegoroczna srebra tarcza, znak jakości naszej szkoły, cieszy nas podwójnie, bo pozycja Technikum im. Flagi Polski w rankingu jest zdecydowanie wyższa niż w poprzednich latach.

Technikum im. Flagi Polski z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu osiągnęło pierwsze miejsce w Elblągu, 6 miejsce w województwie i 223 w rankingu ogólnopolskim i awansowało o 250 miejsc w skali kraju (w 2023 roku szkoła zajmowała 493. miejsce).

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-warminsko-mazurski?fbclid=IwAR247zrexMOpdYeU82LGJ90YuVvAuZzY8V5SgKiVAbiZ6U2Epv3nKkDWkuc

https://www.info.elblag.pl/37,76034,Jak-wypadly-elblaskie-szkoly-w-rankingu-Perspektyw-2024.html

https://www.expresselblag.pl/artykul/15613,srebrny-ekonomik

Oddział Przygotowania Wojskowego wyposażony


Oddział Przygotowania Wojskowego utworzony w naszej szkole otrzymał dotację celową w wysokości 128 500 zł (dotacja MON i wkład Miasta i Gminy Elbląg).

Do końca grudnia 2023 roku ze środków tych zostały zakupione elementy wyposażenia indywidualnego m. in. mundury OPW, berety, czapki zimowe, plecaki taktyczne, rękawice zimowe i inne akcesoria mundurowe. Jednocześnie zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne, w tym m. in. kamizelki taktyczne, repliki hełmów keblarowych, okulary ochronne, repliki broni, elementy do nauki i szkolenia walki wręcz, wyposażenie medyczne, środki łączności, latarki czołowe, kurtki polowe i wiele, wiele innych elementów.

Trwa dopasowywanie poszczególnych elementów wyposażenia i ich indywidualny przydział. Należy w tym miejscu dodać, iż z pomocy naukowych i wyposażenia dydaktycznego korzystać będą także pozostałe klasy om profilu Technik – Logistyk. W styczniu planujemy wyjechać do 43. Batalionu Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej w Braniewie na pierwsze zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej. Zajęcia będą realizowane przez klasy I – IV.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot: Karol Barański

Logistycy praktykują


           

Od 20 listopada do 15 grudnia 2023 roku logistycy z klasy IIb odbywali praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Nasi uczniowie w ramach zajęć odwiedzali nowo budowaną Halę Remontową na terenie jednostki.

Praktykanci mogli zapoznać się z powstającymi stanowiskami remontowymi, zapleczem socjalnym a także z możliwościami technicznymi obiektu. Dowiedzieli się, jaki sprzęt wojskowy i w jakim wymiarze będzie tu naprawiany, remontowany, obsługiwany oraz wyposażany. Kolejnym elementem zajęć w ramach praktyk było zapoznanie z infrastrukturą garażową, czyli miejscem przechowywania sprzętu. Omówiono zasady przechowywania sprzętu, warunki bezpieczeństwa i ochrony kompleksów garażowych oraz możliwości garażowania sprzętu przez 16. Pułk Logistyczny. Nasi uczniowie zapoznali się także z codzienną działalnością warsztatów na terenie jednostki. Ponadto w ramach praktyk uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, budowy broni, strzelania z wykorzystaniem trenażera.

Podobne tematy i zagadnienia obejmowały realizację praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej. Tu także uczniowie zapoznali się z działalnością logistyczną od dokumentu do praktycznego działania.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot: Julia Zawartka