Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” rozpoczęli szkolenie poligonowe w Gołdapi.


Uczniowie klas II i III technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, rozpoczęli swoje pierwsze zgrupowanie poligonowe w oparciu o obiekty szkoleniowe 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Po przybyciu do garnizonu zostali zakwaterowani w obiektach koszarowych pułku – sale żołnierskie, łóżka wojskowe, koce i pościel i …15 osób w sali.

15 października, punktualnie o godz. 8.00, po złożeniu meldunku, Dowódca jednostki uroczyście powitał klasy wojskowe w swojej jednostce i życzył owocnego szkolenia, wypoczynku oraz pięknej pogody. To ostanie towarzyszy wszystkim od samego przyjazdu do Gołdapi – reszta w rękach instruktorów i uczestników.

Młodzież zwiedziła Salę Tradycji jednostki, zapoznawała się z historią jednostki oraz wpisała do Księgi Pamiątkowej. Następnie omówiono zasady bezpieczeństwa i zachowania na wypadek różnych alarmów i sytuacji w kompleksie koszarowym i w czasie szkolenia. Dziś jeszcze nasi „logistycy” zapoznali się z podstawowym sprzętem, będącym na wyposażeniu 15. pułku. Po obiedzie młodzież zwiedziła Gołdap a od jutra zajęcia programowe.  

Uczniowie żyją nadzieją, że tej nocy alarmu nie będzie – jednak kto wie, kto wie….

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: plut. Henryk Żuk

„Logistycy” ZSEiO zabezpieczali Olimpiadę Sportową w Elblągu


Uczniowie klas I Technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Elblągu, na zaproszenie Prezydenta Elbląga uczestniczyli w zabezpieczeniu Olimpiady Sportowej w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Impreza została zorganizowana dla elbląskich przedszkolaków 10 października 2019 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu. Nasi „wojskowi logistycy” czuwali nad bezpieczeństwem przedszkolaków jak również  właściwym przebiegiem konkurencji ale przede wszystkim bardzo dopingowali małych sportowców. Rywalizacja dostarczyła bardzo wiele zabawy i sportowych emocji.

Uczniowie ZSEiO otrzymali gorące podziękowania i gratulacje.        
Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: T. Paradowski.

Projekt ” Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”


Ruszamy ze szkolnym projektem „Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”

Kalendarium

 • 1.10.2019 – zainicjowanie projektu;
 • 7. 10. 2019 – ogłoszenie konkursu graficznego  na plakat pod hasłem „Wszystko jest poezją …czyli polska piosenka literacka”;
 • 7.10.-11.2019 – lekcje języka polskiego w klasach I wprowadzające w tematykę polskiej powojennej piosenki literackiej oraz omówienie projektu i przydział zadań;
 • październik/styczeń – wyjście klas do Teatru Dramatycznego na spektakl „Kaczmarski-cztery pory niepokoju”;
 • Do 18.10.  – przedstawienie nauczycielom j. polskiego planu, wstępnego opisu wyznaczonego zadania
 • Do 8.11. – wykonanie zadania
 • 18.11.2019 – rozstrzygniecie konkursu graficznego
 • Do 27. 11 – próby – przygotowanie przeglądu piosenki
 • 28.11.2019 –  wystawa pokonkursowa plakatów
 • 28.11. – 5.12 –  piosenki literackie w radiowęzle podczas przerw
 • 5.12.2019 – Impreza szkolna „Poezja jest wszędzie…czyli przegląd polskiej powojennej piosenki literackiej”

Organizatorzy projektu:

 • Nauczyciele języka polskiego:  Piskorek, B. Byzdra-Maliszewska,
 • A. Nowakowska
 • Nauczyciel-bibliotekarz – M. Górecka
 • Koło Teatralne- A. Frankowska, J. Jaranowska
 • R. Greń – projektowanie graficzne

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Europejski Dzień Języków


26 września świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać uczniów do nauki języków obcych.Młodzież prezentowała swoje umiejętności językowe ale również taneczne, aktorskie i wokalne w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojezycznej.

W konkursie wystąpili:
3cd ‘Eins, Zwei, Polizei’
2c Natalia Borkowska/Hubert Kalinowski ‘Shallow’ Lady Gaga i Bradley Cooper
2c Hubert Kalinowski ‘Monatik’ (piosenka w j. ukraińskim)
2b Ariadna Kowalska /Wiktoria Rewińska ‘Riptide’ Vance Joy
1c Julia Dronżek ‘No roots’ Alice Merton
1b Sandra Wiśniewska ‘Wanna be’ Spice Girls
1a Karolina Biernasiuk ‘Solo’ Jennie
3cd Jakub Krupka ‘All of me’ John Legend

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY i dziękujemy za świetną zabawę

foto: Natalia Bąkowska i Weronika Kościanek


Dzień 25 września to niewątpliwie jeden z niezapomnianych dni dla dziewcząt i chłopców z klas I . 227 uczniów zostało oficjalnie przyjętych do społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podczas uroczystości ślubowania.
Przedstawiciela klas pierwszych w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.
Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Życzymy Pierwszakom, aby owocnie wykorzystali każdy dzień spędzony w murach naszej szkoły. Powodzenia!

Integracja klas pierwszych


11 i 12 września to dla pierwszaków dni pod hasłem integracji. Młodzież spędzała ten czas z wychowawcami, odbyły się rozgrywki w siatkówkę i koszykówkę, warsztaty integracyjne z panią pedagog, dużo śmiechu i zabawy i drożdżówka na drugie śniadanie.

We wtorek 24 września ciąg dalszy wspólnego poznawania się. Klasy pierwsze wychodzą do Bażantarni na ognisko , gry i zabawy.

Zbiórka pod szkołą o godzinie 9.00. W przypadku złych warunków atmosferycznych – lekcje wg planu.

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020


Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że od 2 września zbierane będą wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg. Termin składania wniosków upływa 15 września br.

Kryteria przyznania stypendium szkolnego

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego i 701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej (ucznia pełnoletniego). W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.
Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków z Programu Rodzina 500 plus.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga (15a), sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia
Informacje dodatkowe:

 • Szkoła/placówka nie wypłaca Wnioskodawcy (rodzicowi/opiekunowi prawnemu/ pełnoletniemu uczniowi) gotówki.  Przyznane stypendium szkolne realizowane jest  w kasie szkoły/placówki (do której  uczęszcza uczeń) na zasadzie refundacji  –  po przedstawieniu dowodu zakupu (faktur  VAT, rachunków  imiennych) wystawionych na Wnioskodawcę.
 • W przypadku gdy rodzic dysponuje gotówką –  refundacja  następuje po okazaniu przez Wnioskodawcę faktur/rachunków do wysokości  przyznanego stypendium.
 • W przypadku gdy rodzic nie dysponuje gotówką –  refundacja  następuje w formie przelewu do sklepu – na podstawie faktur/rachunków – do wysokości  przyznanego stypendium.
 • Rodzic może realizować stypendium w różnych sklepach  i tym samym dzielić  kwotę, tak aby dokonać najpotrzebniejszych zakupów w najkorzystniejszej cenie. Szkoła udzieli refundacji do kwoty  przyznanego stypendium.


Rządowy program pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

 Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

 Wniosek należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego oraz na stronie https://eped.pl

 Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

 Dokumenty do rozliczenia  zakupów:

 W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek,   paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup  podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.  Informacje wraz z załącznikami znajdują się również na stronie https://eped.pl/Elektroniczna-Platforma-Edukacyjna/Aktualno%C5%9Bci?ItemId=1058&HTab=41&HModule=4293

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego


2 września o godz.9.00 uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok 2019/2020.

W murach naszej szkoły zacznie naukę 7 klas pierwszych w klasach o profilach:technik ekonomista, technik logistyk i technik reklamy.

Życzymy sukcesów i wielu radosnych chwil spędzonych w murach naszej szkoły!

Informacja


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-2020 odbędzie się 02 września 2019r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym.