KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA WYŻSZE UCZELNIETECHNICZNE / ZAWODOWE

Zapraszamy do udziału uczennice i uczniów naszej szkoły –  uczestników  projekty „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”- do udziału w kursie z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe.

Celem kursu jest wyrównanie braków edukacyjnych z zakresu wiedzy matematycznej, kształcenie umiejętności logicznego myślenia  niezbędnych na uczelniach technicznych/zawodowych, co również pozwoli lepiej zdać egzamin maturalny.

Regulamin rekrutacji i kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie z dokumentami , wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie go w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2019 r.

Czekamy na zgłoszenia

                                                                       Koordynator projektu

                                                                       Danuta Skrzypczyk

Regulamin

Diagnoza – II etapW okresie 26.11.- 21.12.2018 r. wybrani beneficjenci zostali zdiagnozowani przez doradcę zawodowego  pod  kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych  w zakresie:

– podatków w firmach logistycznych i marketingowych: K 7, M  10
– kadr i płac: K 15, M 3

ułatwiających wejście na rynek pracy lub kontynuację nauki.

Doradca w ramach działań diagnostycznych pozyskał dane o beneficjantach wykorzystując m. in.:

– wielowymiarowy kwestionariusz preferencji
– kwestionariusz wywiadu
– test predyspozycji zawodowych

Dla każdego uczestnika projektu została przygotowana w formie pisemnej indywidualna diagnoza dotycząca zapotrzebowania na daną formę wsparcia.

Wśród zrekrutowanych beneficjentów nie ma uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W styczniu i lutym planujemy szkolenia beneficjentów.

Zakończona rekrutacja


W dniu 30.10.2018 r. zakończona została rekrutacji do II etapu projektu.

Łącznie zakwalifikowało się 35 uczennic i uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach.

technik logistyk (7 K , 10 M) i technik organizacji reklamy(15 K, 3 M ).

W grudniu zostanie przeprowadzona diagnoza, której celem jest zbadanie predyspozycji uczniów/uczennic pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W przyszłym roku uczestnicy projektu będą zdobywali wiedzę teoretyczną na kursach i praktyczną realizując staże u pracodawców.

Nabór do drugiego etapu


W naszej szkole rozpoczyna się nabór do drugiego etapu projektu „ El-Zawodowcy XXI wieku-dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku” .

Beneficjentami mogą zostać pełnoletni uczniowie kształcący się w zawodach: technik logistyk i technik organizacji reklamy.

Spotkania informacyjne będą odbywały się w gab. 5A w terminie od 18.10. do 31.10.2018 r. zgodnie z harmonogramem:

 • 19.10.2018r. godz.10.25
 • 23.10.2018r. godz. 10.25
 • 26.10.2018r. godz. 10.25
 • 30.10.2018r. godz.   8.50

Informacja  o realizowanym projekcie oraz zasady rekrutacji są również dostępne na stronie naszej szkoły. Podczas rekrutacji zostanie zachowana równość szans  dla uczestników projektu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych


Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych

01.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

W związku z rozpoczynającym się drugim etapem projektu „ El-Zawodowcy XXI wieku-dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku” w tym roku kalendarzowym planuje się jeszcze następujące działania:

 

Rodzaj wsparcia Termin realizacji Miejsce realizacji Ilość beneficjentów
1.       Rekrutacja beneficjentów do projektu 18.10-31.10.2018r. ZSEIO 35 w tym:

22 K, 13 M

2.       Diagnoza doradcy zawodowego uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających kontynuację i wejście na rynek pracy 03.12-21.12.2018r. ZSEIO 35 w tym:

22 K, 13 M

W roku 2019 r. dla nowej grupy beneficjentów planowane są kolejne działania:

– kursy uzupełniające umiejętności zawodowe – marzec – kwiecień

– kurs przygotowujący na studia – kwiecień – maj

– staże u pracodawców – lipiec – sierpień

Przeprowadzone działania w ramach projektu „El – Zawodowcy XXI wieku”


Przeprowadzone działania w ramach projektu  „El – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji beneficjentów do projektu „El – Zawodowcy XXI wieku –dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w pierwszej turze zgłosiło się 16 uczniów naszej szkoły: 10 osób w zawodzie logistyk (K 3, M 7) i 6 osób w zawodzie technik organizacji reklamy (K 6).

Wybrani beneficjenci w okresie 05.02 – 05.03.2018 r. zostali zdiagnozowani przez doradcę zawodowego pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie:

 • podatków w firmach logistycznych i marketingowych
 • kadr i płac
 • ułatwiających kontynuację nauki i wejście na rynek pracy.

W ramach działań diagnostycznych wykorzystano m.in.:

 • kwestionariusz wywiadu
 • testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • kwestionariusz preferencji zawodowych.

Przygotowano w formie pisemnej indywidualne diagnozy dla każdego ucznia i opracowano opis dotyczący zapotrzebowania beneficjenta na daną formę wsparcia. Dla każdego uczestnika projektu przygotowano indywidualny  arkusz.

 

Zakwalifikowani beneficjenci wzięli udział w następujących szkoleniach:

 • Podatki w firmach logistycznych i marketingowych 10 osób (K 3, M 7) – w okresie 19.05 – 27.05.2018 r.
 • Kadry i płace 6 osób (6 K) – w okresie 27.04. – 22.05.2018 r.

Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty.

Obecnie beneficjenci odbywają staże u pracodawców:

 • Awangarda S.C.
 • Agencja Marketingowo – Reklamowa Lider

W ramach staży realizowane jest kształcenie praktyczne dla uczniów w rzeczywistych Warunkach pracy.

Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych


Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych

01.12.2017 r. – 31.08.2018 r.

Lp. Rodzaj wsparcia Termin realizacji Miejsce realizacji Ilość beneficjentów
1. Diagnoza doradcy zawodowego uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie:

 • podatków w firmach logistycznych i marketingowych
 • kadr i płac

ułatwiających kontynuację nauki i wejście na rynek pracy

05.02 – 05.03.2018 r. ZSEIO 16 os., w tym:
9 K
7 M
2. Udział w następujących szkoleniach:

 • Podatki w firmach logistycznych i marketingowych 10 osób (K 3, M 7) – w okresie 19.05 – 27.05.2018 r.
19.05 – 27.05.2018 r. ZSEIO 10 os., w tym:

3 K
7 M

 • Kadry i płace 6 osób (6 K) – w okresie 27.04. – 22.05.2018 r.
27.04. – 22.05.2018 r. ZSEIO 6 K
3. Staże u pracodawców:

 • Awangarda S.C.
27.06. – 23.07.2018 r. Ul. Legionów 2,
82-300 Elbląg
10 os., w tym:

3 K
7 M

 • Agencja Marketingowo – Reklamowa Lider
02.07. – 36.07.2018 r. Ul. Studzienna 37-38C,
82-300 Elbląg
6 K

El-Zawodowcy – rekrutacja uczestników


ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

 Projekt współfinansowany w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” zwanym dalej Projektem .
 2. Niniejsze zasady są zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz z wnioskiem  o dofinansowanie projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”; Priorytet Inwestycyjny: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia
  i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, oraz zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie Nr.RPWM.02.04.02-28-0001/17.01 zawartej z  Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa  Warmińsko – Mazurskiego zwanym dalej Instytucja Zarządzającą RPO WiM.
 3. Przedmiotem „Zasad rekrutacji” jest określenie trybu postępowania podczas rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu pozostaje w gestii Beneficjenta – Gminę Miasto Elbląg.  Siedziba biura projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Edukacji i Sportu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

§ 2
Ogólne założenia Projektu

 1. Projekt obejmuje swoim zasięgiem samorządowe ponadgimnazjalne szkoły zawodowe na terenie Giny Miasto Elbląg.
 2. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych
  z profilem kształcenia u 357 uczniów 6 elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych
  w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie od 01.12.2017 do 30.11.2019 r.
 3. Cele szczegółowe obejmują:
 • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;
 • rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;
 • staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;
 • zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;
 • odbycie kursu przygotowującego na studia;
 1. Projekt będzie wdrażany na terenie ZIT”(bis) Elbląg – na obszarze Gminy Miasto  Elbląg, przy czym zasięg terytorialny oddziaływania obejmie cały obszar
 2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do 357 uczniów.
  Grupę docelową stanowić będą pełnoletni uczniowie/ słuchacze klas klasa 2  III i IV szkół zawodowych:
  a) Zespół Szkół Technicznych;
  b) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych;
  c) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług;
  d) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących;
  e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
  f) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1
 3. Beneficjenci ostateczni uczestniczący w projekcie bezpłatnie korzystają ze wszystkich zaplanowanych dla nich form wsparcia oraz zakupionej odzieży roboczej.
 4. Uczestnicy projektu otrzymają stypendium w ramach przewidzianego budżetu projektu.
 5. W projekcie planuje się organizację:
 • diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich;
 • kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów/słuchaczy powiązanych z profilem kształcenia;
 • szkoleń wyposażających w miękkie kompetencje pracownicze;
 • staży i praktyk dla uczniów /słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy;
 • kursów przygotowujących na studia dla uczniów/słuchaczy we współpracy ze szkołami wyższymi.
 1. Zajęcia organizowane będą indywidualnie lub w grupie. Liczebność grup będzie uzależniona od rodzaju zajęć, ich specyfiki oraz predyspozycji beneficjentów ostatecznych.
 2. Projekt stwarza równe szanse kobietom i mężczyznom, osobom z orzeczeniem
  o niepełnosprawności a także osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 3
Uczestnik Projektu

 1. Beneficjentem projektu może być pełnoletni uczeń/ słuchacz elbląskiej publicznej zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej wymienionej w § 2 ust. 5.
 2. Rekrutacja beneficjentów (identyczna we wszystkich szkołach) będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie w zależności od terminu realizacji kursu/szkolenia/stażu/praktyki.
 3. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji będą dostępne w szkole, na tablicy informacyjnej, stronach WWW szkół, lekcjach wychowawczych i mediach
 4. Za rekrutację odpowiada dyrektor szkoły.
 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą:
  1.  Dyrektor szkoły,
  2. Wicedyrektor szkoły,
  3. Kierownik Kształcenia Praktycznego
  4. Nauczyciel zawodu.
 1. Rekrutacja na szkolenia /kursy będzie prowadzona wśród uczniów pełnoletnich uczestniczących w projekcie zgodnie z zachowaniem ich indywidualnych potrzeb.

§ 4
Etapy rekrutacji

 1. W danej szkole/ placówce odbędą się spotkania informacyjne.
 2. Uczeń/ słuchacz chcący wziąć udział w projekcie wypełni deklarację i formularz zgłoszenia.
 3. Po zbiorze deklaracji od zainteresowanych uczniów/ słuchaczy odbędzie się diagnoza pod kątem potrzeby uzupełnienia umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich, weryfikacja oświadczenia i  złożonych orzeczeń;
 4. Ustalenie listy uczestników oraz ewentualnie listy rezerwowej. Lista rezerwowa może być uzupełniana do 6 miesięcy przed zakończeniem projektu.
 5. Do realizacji praktyk/stażu będzie mógł przystąpić uczeń/słuchacz, także z listy rezerwowej (po uprzednim  spełnieniu wszystkich etapów ścieżki  projektu takich jak: diagnozy, kursu /szkolenia   oraz wyposażenie w kompetencje miękkie.
 6. Wsparciem zostaną objęci w szczególności zainteresowani uczniowie/ słuchacz

§  5
Kryteria wyboru uczniów / słuchaczy do projektu

 1. Niniejszy regulamin określa kryteria dostępu uczniów ze szkół uczestniczących  w projekcie, którzy ukończyli 18 lat i kształcą się w zawodach  zaplanowanych do wsparcia w projekcie.
 2. Przyjęto następujące kryteria:
  • Kryteria punktowe:
   wynik oceny z przeprowadzonej diagnozy oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych i  umiejętności praktycznych:
   Skala ww. ocen od 1-3 punktów:
   – 1 pkt.-wysoki poziom;
   – 2 pkt.- średni poziom
   – 3 pkt. niski poziom.
   Zastosowane  kryterium pierwszeństwa – uczniowie  z najwyższą otrzymaną punktacją (znajdujący się w relatywnie najgorszej sytuacji bytowej, społecznej).
  • Rodzaj niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności)   – 1pkt.
  • Niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu z usług MOPS-u)   – 1pkt.
  • Uczeń / słuchacz w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem wykluczeniu społecznemu (oświadczenie/opinia pedagoga o korzystaniu  uczestnika z pomocy MOPS-u/sytuacja materialna ucznia /słuchacza – 1pkt.
  • Uczeń kształcący się w zawodzie w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (dziennik lekcyjny) – 1pkt.
  • Uczeń / słuchacz zamieszkujący na obszarze ZIT”(bis)Elbląg – 1pkt.
 3. Udział ucznia /słuchacza w danej formie wsparcia uwarunkowane będzie przez spełnienie w/w kryteriów dostępu i liczbą osiągniętych punktów.
 4. Przy uzyskaniu jednakowej punktacji decyduje kolejność złożonej  deklaracji udziału.
 5. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia uczestników / słuchaczy odbywać się będzie z zachowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewniając równości szans i płci.
 6. Teksty dotyczące rekrutacji i projektu będą publikowane w czytelny sposób.
 7. Rekrutacja winna odbywać się w pomieszczeniach  dostosowanych  do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (na parterze budynku szkoły)

§ 6
Obowiązki Uczestnika projektu.

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
  b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  c) udziału we wszystkich etapach projektu, do których został zakwalifikowany,
  d) dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności na kursie/szkoleniu, stażu/praktyce spowodowane chorobą lub ważną sytuacją losową. Uczestnik zobowiązany jest do usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności,
  e) niezwłocznego informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
  f) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 1. W razie braku chętnych na liście rezerwowej po zakończeniu projektu przez beneficjentów wychowawcy klas ogłaszają rekrutacje uzupełniającą zgodnie z zasadami jak wyżej.

§ 7
Zasady rezygnacji z projektu

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Beneficjent ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie składając deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 3. W celu zabezpieczenia właściwej frekwencji na zajęciach, na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych oraz sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

§ 8
Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły, gdzie znajduje się Biuro Projektu podmiotów realizujących projekt.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- mazurskiego na lata 2014 – 2020 a także przepisów  wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i  krajowego.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie.

 

EL–Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”  Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy


„EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

czas realizacji: 01.01.2017 – 31.11.2019

wartość całkowita wniosku: 1 411 004,40 zł

w tym wartość dofinansowania: 1 269 861,40 zł

Grupę docelową stanowi 357 uczniów/słuchaczy w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów 6 elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.12.2017-30.11.2019r. W projekcie zaplanowano następujące zadania:

 • przeprowadzenie diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich
 • kursy i szkolenia zawodowych dla uczniów/słuchaczy powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze
 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy
 • kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi.