El-Zawodowcy – rekrutacja uczestników


ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

 Projekt współfinansowany w ramach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” zwanym dalej Projektem .
 2. Niniejsze zasady są zgodne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz z wnioskiem  o dofinansowanie projektu „EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”; Priorytet Inwestycyjny: 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia
  i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, oraz zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie Nr.RPWM.02.04.02-28-0001/17.01 zawartej z  Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa  Warmińsko – Mazurskiego zwanym dalej Instytucja Zarządzającą RPO WiM.
 3. Przedmiotem „Zasad rekrutacji” jest określenie trybu postępowania podczas rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu pozostaje w gestii Beneficjenta – Gminę Miasto Elbląg.  Siedziba biura projektu mieści się w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Edukacji i Sportu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

§ 2
Ogólne założenia Projektu

 1. Projekt obejmuje swoim zasięgiem samorządowe ponadgimnazjalne szkoły zawodowe na terenie Giny Miasto Elbląg.
 2. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych
  z profilem kształcenia u 357 uczniów 6 elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych
  w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie od 01.12.2017 do 30.11.2019 r.
 3. Cele szczegółowe obejmują:
 • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych niezbędnych na rynku pracy;
 • rozwój miękkich kompetencji pracowniczych ułatwiających wejście na rynek pracy;
 • staż/praktyka w rzeczywistych warunkach;
 • zakup odzieży roboczej, sfinansowanie dojazdów do pracodawcy;
 • odbycie kursu przygotowującego na studia;
 1. Projekt będzie wdrażany na terenie ZIT”(bis) Elbląg – na obszarze Gminy Miasto  Elbląg, przy czym zasięg terytorialny oddziaływania obejmie cały obszar
 2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do 357 uczniów.
  Grupę docelową stanowić będą pełnoletni uczniowie/ słuchacze klas klasa 2  III i IV szkół zawodowych:
  a) Zespół Szkół Technicznych;
  b) Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych;
  c) Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług;
  d) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących;
  e) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
  f) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy nr 1
 3. Beneficjenci ostateczni uczestniczący w projekcie bezpłatnie korzystają ze wszystkich zaplanowanych dla nich form wsparcia oraz zakupionej odzieży roboczej.
 4. Uczestnicy projektu otrzymają stypendium w ramach przewidzianego budżetu projektu.
 5. W projekcie planuje się organizację:
 • diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich;
 • kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów/słuchaczy powiązanych z profilem kształcenia;
 • szkoleń wyposażających w miękkie kompetencje pracownicze;
 • staży i praktyk dla uczniów /słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy;
 • kursów przygotowujących na studia dla uczniów/słuchaczy we współpracy ze szkołami wyższymi.
 1. Zajęcia organizowane będą indywidualnie lub w grupie. Liczebność grup będzie uzależniona od rodzaju zajęć, ich specyfiki oraz predyspozycji beneficjentów ostatecznych.
 2. Projekt stwarza równe szanse kobietom i mężczyznom, osobom z orzeczeniem
  o niepełnosprawności a także osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 3
Uczestnik Projektu

 1. Beneficjentem projektu może być pełnoletni uczeń/ słuchacz elbląskiej publicznej zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej wymienionej w § 2 ust. 5.
 2. Rekrutacja beneficjentów (identyczna we wszystkich szkołach) będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem określonym w projekcie w zależności od terminu realizacji kursu/szkolenia/stażu/praktyki.
 3. Ogłoszenie dotyczące rekrutacji będą dostępne w szkole, na tablicy informacyjnej, stronach WWW szkół, lekcjach wychowawczych i mediach
 4. Za rekrutację odpowiada dyrektor szkoły.
 5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą:
  1.  Dyrektor szkoły,
  2. Wicedyrektor szkoły,
  3. Kierownik Kształcenia Praktycznego
  4. Nauczyciel zawodu.
 1. Rekrutacja na szkolenia /kursy będzie prowadzona wśród uczniów pełnoletnich uczestniczących w projekcie zgodnie z zachowaniem ich indywidualnych potrzeb.

§ 4
Etapy rekrutacji

 1. W danej szkole/ placówce odbędą się spotkania informacyjne.
 2. Uczeń/ słuchacz chcący wziąć udział w projekcie wypełni deklarację i formularz zgłoszenia.
 3. Po zbiorze deklaracji od zainteresowanych uczniów/ słuchaczy odbędzie się diagnoza pod kątem potrzeby uzupełnienia umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich, weryfikacja oświadczenia i  złożonych orzeczeń;
 4. Ustalenie listy uczestników oraz ewentualnie listy rezerwowej. Lista rezerwowa może być uzupełniana do 6 miesięcy przed zakończeniem projektu.
 5. Do realizacji praktyk/stażu będzie mógł przystąpić uczeń/słuchacz, także z listy rezerwowej (po uprzednim  spełnieniu wszystkich etapów ścieżki  projektu takich jak: diagnozy, kursu /szkolenia   oraz wyposażenie w kompetencje miękkie.
 6. Wsparciem zostaną objęci w szczególności zainteresowani uczniowie/ słuchacz

§  5
Kryteria wyboru uczniów / słuchaczy do projektu

 1. Niniejszy regulamin określa kryteria dostępu uczniów ze szkół uczestniczących  w projekcie, którzy ukończyli 18 lat i kształcą się w zawodach  zaplanowanych do wsparcia w projekcie.
 2. Przyjęto następujące kryteria:
  • Kryteria punktowe:
   wynik oceny z przeprowadzonej diagnozy oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych i  umiejętności praktycznych:
   Skala ww. ocen od 1-3 punktów:
   – 1 pkt.-wysoki poziom;
   – 2 pkt.- średni poziom
   – 3 pkt. niski poziom.
   Zastosowane  kryterium pierwszeństwa – uczniowie  z najwyższą otrzymaną punktacją (znajdujący się w relatywnie najgorszej sytuacji bytowej, społecznej).
  • Rodzaj niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności)   – 1pkt.
  • Niski status materialny (oświadczenie o korzystaniu z usług MOPS-u)   – 1pkt.
  • Uczeń / słuchacz w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem wykluczeniu społecznemu (oświadczenie/opinia pedagoga o korzystaniu  uczestnika z pomocy MOPS-u/sytuacja materialna ucznia /słuchacza – 1pkt.
  • Uczeń kształcący się w zawodzie w którym jest niedoreprezentowana płeć, którą reprezentuje (dziennik lekcyjny) – 1pkt.
  • Uczeń / słuchacz zamieszkujący na obszarze ZIT”(bis)Elbląg – 1pkt.
 3. Udział ucznia /słuchacza w danej formie wsparcia uwarunkowane będzie przez spełnienie w/w kryteriów dostępu i liczbą osiągniętych punktów.
 4. Przy uzyskaniu jednakowej punktacji decyduje kolejność złożonej  deklaracji udziału.
 5. Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia uczestników / słuchaczy odbywać się będzie z zachowaniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, zapewniając równości szans i płci.
 6. Teksty dotyczące rekrutacji i projektu będą publikowane w czytelny sposób.
 7. Rekrutacja winna odbywać się w pomieszczeniach  dostosowanych  do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (na parterze budynku szkoły)

§ 6
Obowiązki Uczestnika projektu.

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
  b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  c) udziału we wszystkich etapach projektu, do których został zakwalifikowany,
  d) dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności na kursie/szkoleniu, stażu/praktyce spowodowane chorobą lub ważną sytuacją losową. Uczestnik zobowiązany jest do usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności,
  e) niezwłocznego informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
  f) złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 1. W razie braku chętnych na liście rezerwowej po zakończeniu projektu przez beneficjentów wychowawcy klas ogłaszają rekrutacje uzupełniającą zgodnie z zasadami jak wyżej.

§ 7
Zasady rezygnacji z projektu

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Beneficjent ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie składając deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
 3. W celu zabezpieczenia właściwej frekwencji na zajęciach, na wypadek choroby lub innych zdarzeń losowych oraz sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 2, przewiduje się utworzenie listy rezerwowej uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia beneficjenta ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

§ 8
Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Szkoły, gdzie znajduje się Biuro Projektu podmiotów realizujących projekt.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- mazurskiego na lata 2014 – 2020 a także przepisów  wynikających z właściwych aktów prawa wspólnotowego i  krajowego.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w poszczególnych szkołach uczestniczących w projekcie.

 

EL–Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”  Projekt współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020