Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”


Rekrutacja nauczycieli kształcenia zawodowego do projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu-etap II”.

W związku z realizowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących projektem  „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg trwa nabór nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.01.2018 r. – 26.01.2018 r.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – Technikum, do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez dopasowanie metod  i  treści kształcenia dla  trzech kierunków  kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji/ kompetencji  nauczycieli w  okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu uczących w zawodach:

  • technik organizacji reklamy,
  • technik logistyk

Zakres wsparcia obejmuje:

  • organizację i sfinansowanie kursów/szkoleń związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie,
  • organizację i sfinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach związanych z zawodem zaplanowanym do wsparcia w projekcie.

Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły. Dyrektor powoła komisję rekrutacyjną, której będzie przewodniczącym. Komisja złożona będzie z dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.

Komisja rekrutacyjna po zakończeniu rekrutacji w terminie  7 dni  przyzna punkty i stworzy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową i powiadomi o wynikach osoby biorące udział w rekrutacji.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami dostępny jest  na stronie internetowej szkoły.

Załączniki: