Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II


Gmina Miasto Elbląg od 1 stycznia 2018r. realizuje projekt pn. „Modernizacja szkolnictwa zawodowego – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: Kadry dla gospodarki, Działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT Elbląg.

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.

Budżet projektu: 7 872 647,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 6 996 087,73 zł

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych:

 • Zespół Szkół Technicznych – technikum,
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych- technikum,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących- technikum,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług- technikum, szkoła branżowa I stopnia,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1- technikum, zasadnicza szkoła zawodowa,

do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy poprzez zmodernizowanie/ dopasowanie metod
i treści kształcenia dla 30 kierunków przy jednoczesnym doposażeniu bazy dydaktycznej oraz podniesieniu kwalifikacji/ kompetencji 61 nauczycieli w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Działania są realizowane we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy udziale 25 lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia:

 • modernizacja/dopasowanie metod i treści kształcenia do zapotrzebowania lokalnych pracodawców
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół,
 • kursy/szkolenia dla nauczycieli nadające kwalifikacje/umiejętności zawodowe powiązane
  z profilem kształcenia,
 • praktyki dla nauczycieli w rzeczywistych warunkach pracy.

W ramach projektu doposażone zostaną następujące pracownie:

Zespół Szkół Technicznych:

PRACOWNIA ANALITYCZNO-CHEMICZNA:

 • technik analityk

PRACOWNIA OGÓLNOBUDOWLANA (BUDOWNICTWA I INŻYNIERII SANITARNEJ):

 • technik budownictwa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GEODEZYJNA:

 • technik architektury krajobrazu

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych:

PRACOWNIA WITRYN INTERNETOWYCH I MULTIMEDIÓW:

 • technik informatyk

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA PLANOWANIA I REALIZACJI:

 • technik logistyk

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

PRACOWNIA GRAFIKI KOMPUTEROWEJ I MULTIMEDIÓW:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA SPRZEDAŻY USŁUG REKLAMOWYCH:

 • technik organizacji reklamy

PRACOWNIA LOGISTYKI I ŚRODKÓW TRANSPORTU:

 • technik logistyk

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

PRACOWNIA FRYZJERSKA:

 • fryzjer
 • technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA ELEKTRONICZNA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA SAMOCHODOWA:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

 • technik pojazdów samochodowych,
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik

PRACOWNIA JĘZYKOWA:

 • monter elektronik
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk

PRACOWNIA CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH:

 • technik cyfrowych procesów graficznych

PRACOWNIA ADMINISTRACJI:

 • technik administracji

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI:

 • technik rachunkowości

PRACOWNIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy

PRACOWNIA FLORYSTYCZNA:

 • florysta

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług:

PRACOWNIA ANALIZY BIOLOGICZNO-CHEMICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANIA FRYZUR:

 • fryzjer
 • technik usług fryzjerskich

PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII PRZETWARZANIA DREWNA:

 • technik technologii drewna
 • stolarz

PRACOWNIA SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I INSTALACJI SANITARNYCH:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO:

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

PRACOWNIA EKSPLOATACJI INSTALACJI I URZĄDZEŃ ENERGETYKI CIEPLNEJ ORAZ ELEKTROENERGETYKI:

 • technik energetyk

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1:

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU KUCHARZ:

 • kucharz

PRACOWNIA KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU STOLARZ:

 • stolarz.

 

Pliki do pobrania