Rusza rekrutacja do ZSEiO


ZSEiO

Rekrutacja do Technikum im. Flagi Polski

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

w Elblągu

odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez

Elektroniczną Platformę Edukacyjną:

 https://eped.pl

Etapy rekrutacji:

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

Harmonogram rekrutacji:

  • Termin od 22 maja do 21 czerwca 2023r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .
  • Termin  do 12 lipca 2023r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Termin do 13 lipca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.
  • Termin 14 lipca 2023r. – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Termin od 23 czerwca do 20 lipca 2023r. – potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Termin 21 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.