INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA UCZNIOM


Rodzice uczniów z niezamożnych rodzin, które dotyka kryzys psychiczny mogą złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów diagnozy i psychoterapii dziecka. Jest to propozycja dla osób, które nie mogą czekać na wolny, odległy termin w publicznej służbie zdrowia, a ze względu na sytuację materialną rodziny ciężko jest im udźwignąć pokrycie wysokich kosztów terapii prywatnej.

Wsparcie ma formę świadczenia pomocy społecznej. Fundacja przyzna zatem świadczenia w zakresie pomocy społecznej w formie materialnej poprzez przyznanie środków pieniężnych na sfinansowanie usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego oraz konsultacji i terapii psychologicznych lub psychiatrycznych na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Można wnioskować o kwotę do 8 000 zł.

Jak ubiegać się o pomoc od Fundacji:

W terminie naboru – 1 lutego – 1 marca 2024 r. należy złożyć do fundacji wymagane w regulaminie dokumenty:

– wniosek (Załącznik nr 1 do regulaminu)

We wniosku pytamy o podstawowe informacje o dziecku i jego sytuacji, a także o dane potrzebne do sporządzenia umowy i przekazania pieniędzy na odpowiednie konto bankowe.

– oświadczenie dochodowe (Załącznik nr 2 do regulaminu)

Uwaga: Średni miesięczny dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 2000 zł. Prosimy o przedstawienie uśrednionego dochodu miesięcznego z ostatnich trzech miesięcy.

– rekomendacja przyznania świadczenia wystawioną przez psychologa z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub psychologa szkolnego (Załącznik nr 3 do regulaminu)

Jak realizowana będzie pomoc

Wnioski będą analizowane i oceniane przez komisję ekspertów. Z wybranymi osobami, które objęte zostaną pomocą podpisane zostaną umowy (z uczniami pełnoletnimi osobiście, a uczniów niepełnoletnich zawsze reprezentuje rodzic, lub opiekun prawny).

Następnie Fundacja Świętego Mikołaja przekaże świadczenie celowe do kwoty 8000 zł na wskazane konto bankowe we wniosku. Świadczenie będzie wypłacone w jednej lub w dwóch transzach, w zależności od wnioskowej kwoty i terminu, w którym dziecko ma zamiar podejmować terapie.

> I transza na okres 1 kwietnia – 31 sierpnia 2024

> II transza na okres 1 września – 31 grudnia 2024.

Uwaga! Wypłata II transzy nastąpi dopiero po wykorzystaniu pierwszej transzy i przedłożeniu do Fundacji sprawozdania z wykorzystania pomocy. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

Świadczenie może zostać wydatkowe na pokrycie kosztów: diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej, a także terapii zarówno: indywidulanej, grupowej, jak i online, a także wizyt psychiatrycznych. W uzasadnionych przypadkach ze świadczenia można pokryć dojazd na wizytę.

Jak wygląda proces rozliczania się z otrzymanego wsparcia

Osoby decydujące się na pobieranie świadczenia zobowiązują się do rozliczenia uzyskanej pomocy poprzez przedstawienie fundacji sprawozdania. Jest to wykaz rachunków, faktur, zaświadczeń które są dowodem opłacenia wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Sprawozdanie wysyła się drogą mailowa na adres: stypendia@mikolaj.org.pl

– W terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2024 r. (faktury/rachunki za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r.)

– W terminie do 31 grudnia 2024 roku (faktury/rachunki za okres od 1 września – 31 grudnia 2024 r.). Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

Nie wykorzystane środki należy bez wezwania zwrócić na konto Fundacji Świętego Mikołaja wskazane w umowie.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer: 22 825 03 90, 791 793 021, 531 452 613, 577 777 639

stypendia@mikolaj.org.pl

koordynator w szkole: Anna Guzenda – pedagog

Program może być realizowany dzięki hojności darczyńców Fundacji Świętego Mikołaja. Z całego serca dziękujemy naszym Przyjaciołom, dzięki którym możemy wspierać dzieci w kryzysie. Bardzo dziękujemy Radio 357, Fundacji PVE Dobra Energia oraz wszystkim tym którzy włączyli się w zbiórkę!